Hiển thị bài viết tin tức Hiển thị bài viết tin tức

 

ThS. LÊ CÔNG CƯỜNG

Giảng viên, Bộ môn Kỹ Thuật Đo và Tin học công nghiệp

Tel. 024-3869-6211                       Email:  cuong.lecong@hust.edu.vn

giới thiệu

Thạc sĩ Lê Công Cường là giảng viên bộ môn Kỹ thuật đo và Tin học công nghiệp, viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Thầy có các hướng nghiên cứu chính: Hệ thống nhúng, IoT, Kỹ thuật Vi xử lý.

Các môn học đảm nhiệm

 • Điện tử tương tự
 • Thiết kế hệ thống số
 • Kỹ thuật Vi xử lý

 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Hệ thống nhúng
 • IoT
 • Cảm biến không dây

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 1. Lê Công Cường, Đào Trung Kiên, Nguyễn Thanh Hường, Phạm Thị Ngọc Yến "Mã hóa dữ liệu bằng sóng điện từ sử dụng cấu trúc và vật liệu có khả năng in được" Khoa học & Công nghệ các trường Ðại học Kỹ thuật - Số 145 (09/2020) 
 2. Phạm Thị Ngọc Yến, Nguyễn Quốc Cường, Lê Công Cường, Vương Tân Phú, Lê Minh Thùy "Thiết kế đầu đọc RFID ở tấn số UHF" Khoa học & Công nghệ các trường Ðại học Kỹ thuật-Số 85

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 1. Lê Công Cường, Đào Trung Kiên, Nguyễn Thanh Hường, Phạm Thị Ngọc Yến “Xây dựng thông số thiết kế cho cấu trúc mã hóa dữ liệu bằng sóng điện từ” Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 5 về Điều khiển và Tự động hoá VCCA-2019 – 9/2019 
 2. Nguyễn Tuấn Ninh, Lê Công Cường "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo module đo lường điều khiển sử dụng giao thức TCP/IP, ứng dụng trong hệ thống quản lý tòa nhà" Hội nghị đo lường toàn quốc lần thứ 5 - 05/2010
 3. Nguyễn Anh Tuấn, Lê Công Cường "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo module đo lường điều khiển sử dụng công nghệ truyền tin GSM/GPRS" Hội nghị đo lường toàn quốc lần thứ 5 - 05/2010

 

Phát minh sáng chế