PGS. TS. HOÀNG SỸ HỒNG

Giảng viên cao cấp- Phó viện trưởng viện Điện, Bộ môn Kỹ Thuật Đo và Tin học công nghiệp

Tel. 0934506261               Email: hong.hoangsy@hust.edu.vn

 

giới thiệu

PGS. TS. Hoàng Sỹ Hồng là giảng viên cao cấp tại Bộ môn Kĩ thuật đo và Tin học công nghiệp, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay gồm có: Cảm biến và thu hoạch năng lượng (Energy harvesting) dựa trên hiệu ứng điện ma sát (triboelectric), sóng âm bề mặt (SAW-Surface Acoustic Wave), siêu âm (ultrasonic) ứng dụng trong hệ thống năng lượng thông minh. Thiết bị thông minh trên cơ sở hệ thống nhúng, không dây, thụ động, trí tuệ nhân tạo (AI) ứng dụng trong đo lường, hệ thống điện và dân dụng đời sống. Truyền thông công nghiệp – số hóa công nghiệp

Các môn học đảm nhiệm

Có thể giảng dạy các học phần Đại học: 

 • Kỹ thuật cảm biến (EE 4502) 
 • Kỹ thuật đo lường 
 • Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp 
 • SCADA trạm BA 

Có thể giảng dạy các học phần Cao học: 

 • Cảm biến và xử lý tín hiệu 
 • Cảm biến thông minh 
 • Thu hoạch năng lượng và biến đổi (Energy Harvesting and Conversion)- EE6543 

Các hướng nghiên cứu chính

-    Cảm biến và thu hoạch năng lượng (Energy harvesting) dựa trên hiệu ứng điện ma        sát (triboelectric), sóng âm bề mặt (SAW-Surface Acoustic Wave), siêu âm (ultrasonic) ứng dụng trong hệ thống năng lượng thông minh

-    Thiết bị thông minh trên cơ sở hệ thống nhúng, không dây, thụ động, trí tuệ nhân tạo (AI) ứng dụng trong đo lường, hệ thống điện và dân dụng đời sống

-    Truyền thông công nghiệp – số hóa công nghiệp

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

2019-2021/Cấp Quốc gia – Nghiên cứu cơ bản (Nafosted)  103.02-2018.33

 

Nghiên cứu các cảm biến khí linh hoạt tự cấp nguồn theo hiệu ứng ma sát điện sử dụng các vật liệu nhạy cấu trúc nano 2D

2015-2016 / Cấp Bộ - B2015-01-92)

Nghiên cứu chế tạo cảm biến phân tích hàm lượng khí H2 trong dầu máy biến áp lực sinh ra do phóng điện và quá nhiệt.

2014 -2017 / Cấp Quốc gia – Nghiên cứu cơ bản (Nafosted) -  103.02-2014.47

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc đốt nóng bề mặt đến đặc trưng của cảm biến hóa học sóng âm bề mặt sử dụng một số vật liệu có cấu trúc nano.

2012-2014/Cấp Quốc gia – Nghiên cứu cơ bản (Nafosted) -  103.02-2011.33

 

Nghiên cứu và phát triển cảm biến hoá học trên cơ sở sóng âm bề mặt sử dụng các vật liệu nhạy oxit kim loại có cấu trúc nano.

2012 / Cấp Trường

Nghiên cứu, ứng dụng phần tử hữu hạn trong mô phỏng cảm biến sóng âm bề mặt

2011/ Cấp Trường

Nghiên cứu và xây dựng một số mạch đo cho các cảm biến figaro đo khí carbon dioxide, Oxygen

2018-2019/ Cấp Quốc gia – Nghiên cứu cơ bản (Nafosted) - 103.02-2017.25

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của chuyển tiếp nano đến tính chất nhạy khí của cảm biến dây nano và sơi nano

2015-2016/ Cấp Quốc gia – Nghiên cứu cơ bản (Nafosted) - 103.02-2014.18

 

Nghiên cứu chế tạo cảm biến dây nano ôxít kim loại bán dẫn bằng phương pháp mọc trực tiếp (on-chip) và ảnh hưởng của chiếu sáng UV đến tính chất nhạy khí

2012-2014 / Cấp nhà nươc KC

Chế tạo mô hình hai vòng tuần hoàn lò phản ứng hạt nhân nước áp lực (pwr). Khảo sát các chế độ làm việc của thiết bị trao đổi nhiệt ở các điều kiện khác nhau và đánh giá an toàn thủy nhiệt của mô hình (KC)

2011-2013/Cấp Quốc gia – Nghiên cứu cơ bản (Nafosted)

 

Nghiên cứu hiệu ứng tự đốt nóng và biến tính bề mặt dây nano ôxit kim loại bán dẫn nhằm ứng dụng cho cảm biến khí

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

Nguyễn Văn Hòa, Bùi Đăng Thảnh và Hoàng Sĩ Hồng, “Giáo trình Đo Lường Điện và Cảm Biến Đo Lường”, Phần biên soạn: mạch đo và chuẩn hoá tín hiệu

Nhà xuất bản giáo dục tái bản 2010

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[ISI & Scopus]:

 1. Quy Lam Hoang, Huu Phi Tran, Woo-Sung Jung, Si Hong Hoang and Hoon Oh, “A Slotted Transmission with Collision Avoidance Protocol for LoRa Networks, The 11th International Conference on Emerging Ubiquitous Systems and Pervasive Networks (EUSPN 2020) -Special Issuse, Procedia Computer Science , Vol 177, pp 94-101, November 2-5, 2020, –Index scopus.  
 2. Hoang Si Hong*, Tran Vinh Hoang, “Using Palladium Nanocubes on ZnO Nanostructures in Hydrogen Gas Sensor for Fast Responding and Recovering time”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology (JNN) (accepted). (SCIE – Q3). 2020.
 3. Nguyen Van Hoang, Chu Manh Hung, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Toan, Hoang Si Hong, Phung Thi Hong Van, Nguyen Tăng Sơn, Soon-Gil Yoon, Nguyen Van Hieu, “Enhanced H2S gas-sensing performance of α-Fe2O3 nanofibers by optimizing process conditions and loading with reduced graphene oxide”, Journal of Alloys and Compounds (826), 154169. (SCI, Q1) 2020.
 4. Hoang Si Hong *, Nguyen Huy Phuong, Nguyen Thanh Huong, Nguyen Hoang Nam and Nguyen Thi Hue, “Highly sensitive and low detection limit of resistive NO2 gas sensor based on a MoS2/graphene two-dimensional heterostructures”, Volume 492, 30 October 2019, Pages 449-454, Applied Surface Science (SCI, Q1) 2019.
 5. Nguyen Hai Ha, Dao Duc Thinh, Nguyen Thanh Huong, Nguyen Huy Phuong, Phan Duy Thach, Hoang Si Hong, “Fast response of carbon monoxide gas sensors using a highly porous network of ZnO nanoparticles decorated on 3D reduced graphene oxide”, Applied Surface Science, (434) 2018, Pages 1048–1054. (Q1, SCI) 2018.
 6. NH Ha, NH Nam, DD Dung, NH Phuong, PD Thach, HS Hong, “Hydrogen gas sensing using palladium-graphene nanocomposite material based on surface acoustic wave (SAW), Journal of Nanomaterials, Volume 2017 (2017), Article ID 9057250, 6 pages. Published 25 May 2017 (Q3, SCI) 2017.
 7. Nguyen Hai Ha, Cung Thanh Long, Nguyen Hoang Nam, Nguyen Thi Hue, Nguyen Huy Phuong, Hoang Si Hong, “Characteristics of Hydrogen Sensor Based on Monolayer of Pt Nanoparticles Decorated on Single Layer Graphene”, Journal of Electronic Materials, June 2017, Volume 46, Issue 6, pp 3353–3358 (Q2, SCI) 2017.
 8. Luong Huu Bac, Hoang Sy Hong, Dorj Odkhuu, and Dang Duc Dung, “Effect of Sintering Temperature on Properties of Lead-Free Piezoelectric 0.975Bi0 5(Na0 82K0 18) 0 5TiO3-.025LiTaO3 Ceramics”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 16, 1–6, (SCIE, Q3) 2016.
 9. Nguyen Van Toan, Nguyen Viet Chien, Nguyen Van Duy, Hoang Si Hong, Hugo Nguyen, Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Van Hieu*, "Fabrication of highly sensitive and selective H2 gas sensor based on SnO2 thin film sensitized with microsized Pd islands", J. Hazardous Materials, Volume 301, Pages433-442, 9/9/2015  (IF2014: 4.52)- (Q1, SCI) 2015.
 10. Hoang Si Hong* and Giwy Sang Chung, “Controllable growth of oriented ZnO nanorods using Ga-doped seed layers and surface acoustic wave humidity sensor”, Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 195, Pages 446–451, (May 2014)- (Q1, SCI) 2014.
 11. Phuong Dinh Tam, Hoang Si Hong and Nguyen Van Hieu, “Novel portable electrical detection system for DNA sensor application”, the Journal of Experimental Nanoscience, Volume 9, pages 652-660, (Q3, SCI) 2014
 12. Dang Thi Thanh Le, Hoang Si Hong và các tác giả khác, “Facile synthesis of SnO2–ZnO core–shell nanowires for enhanced ethanol-sensing performance”, Current Applied Physics, Volume 13, Issue 8, Pages 1637–1642, (October 2013)- (Q2, SCI) 2013.
 13. Nguyen Duc Khoang, Hoang Si Hong*  và các tác giả khác, “On-chip growth of wafer-scale planar-type ZnO nanorod sensors for effective detection of CO gas”, Sensors & Actuators: B. Chemical 2013 , Sensors & Actuators B, Volume 181-172, pp 529-536, (2013)- (Q1, SCI) 2013.
 14. Hoang Si Hong, Phan Duy Thach, Gwiy Sang Chung, “High sensitivity humidity sensor with ZnO nanorods based two-port surface acoustic wave delay line”, Sensors & Actuators B, Volume 171-172, pp 1283-1287, (Q1, SCI) 2012.
 15. Do Dang Trung, Le Duc Toan, Hoang Si Hong, và các tác giả khác, “Selective detection of carbon dioxide using LaOCl-functionalized SnO2 nanowires for air-quality monitoring”, Talanta, Volume 88, Pages 152-159, (Q1, SCI) 2012.
 16. Hoang Si Hong and Gwiy-Sang Chung*, “Surface acoustic wave humidity sensor based on polycrystalline AlN thin film coated with sol-gel derived nanocrystalline zinc oxide film”, Sensors & Actuators: B. Chemical, Vol. 148, pp. 347-352(IF2010-3.08). (ISSN: 0925-4005) (SCI, Q1) 2010.
 17. Hoang Si Hong and Gwiy-Sang Chung*, “Humidity sensing characteristics of Ga-doped zinc oxide film grown on a polycrystalline AlN thin film based on a surface acoustic wave”, Sensors & Actuators: B. Chemical, Vol. 150, Issue 2, pp. 681-685 (IF2010-3.08). (ISSN: 0925-4005) 28 October (SCI, Q1) 2010.
 18. Hoang Si Hong and Gwiy-Sang Chung*, “Effect of thermal annealing on the SAW properties of AlN films deposited on Si substrate”, Journal of Korean Physical Society, Vol. 54, No. 4, , pp. 1519-1525 (ISSN: 0374-4884)April. (SCI, Q3) 2009.
 19. Hoang Si Hong and Gwiy-Sang Chung*, “Surface acoustic wave characteristics of AlN thin films grown on a polycrystalline 3C-SiC buffer layer”, Microelectronic Engineering, Vol. 86, pp. 2149-2152(IF2009-1.56). (ISSN: 0167-9317) October, (SCI, Q2) 2009.
 20. Gwiy-Sang Chung* and Hoang Si Hong, “Effect of a 3C-SiC buffer layer on the SAW properties of AlN films grown on Si substrates”, Journal of Korean Physical Society, Vol. 55, No. 4, pp. 1446-1450 (IF2009-1.35)(ISSN: 0374-4884) October, SCI journal, 2009.

[Tạp chí khoa học trong nước (chọn lọc 5 năm)]:

 1. Hoang Si Hong, Tien Nguyen Van, Long Cung Thanh,, Nguyen Van Dua, “3D finite element simulation and experimental validation of eddy current displacement sensor”, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, tháng, Số 6, trang 134-143, tháng 10/2020  
 2. Hoàng Mạnh Hưng, Lê Thị Lan, Hoàng Sĩ Hồng, “Một phương pháp phát hiện các thiết bị bảo hộ cá nhân trong thời gian thực dựa trên kỹ thuật học sâu”, tạp chí khoa học và kĩ thuật (học viện kỹ thuật quân sự), trang 21-32 (6/2019)
 3. Lê Vũ Linh, Hoàng Mạnh Hưng, Phạm Minh Tuấn, Bùi Quốc Cường, Nguyễn Đức Mạnh,  Hoàng Sĩ Hồng, “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp xử lý ảnh cho bài toán đo kích thước gỗ trong công nghiệp”, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, (ISSN 1859 – 1043). Trang 348 – 353. Số đặc sang 8/2018
 4. Nguyễn Vũ Thắng, Đỗ Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Nam, Hoàng Sĩ Hồng, “Giảm nhiễu, cải thiện phép đo xác định vị trí phóng điện cục bộ trong máy biến áp theo lý thuyết thời gian đến”, Tạp chí khoa học và công nghệ năng lượng, số 13 tháng 11 năm 2017, trang 69-81. (ISSN 1859-4557)
 5. Tran Manh Ha, Nguyen Thi Hue, Do Quang Huy, Hoang Si Hong, “FEM Analysis of high-selectivity SAW filter using SPUDT structure”, Journal of Science & Technology (123), tháng 11 (2017) trang 14-18
 6. Trần Mạnh Hà1, Nguyễn Thế Truyện1, Nguyễn Hằng Phương2, Nguyễn Văn Toán3, Hoàng Sĩ Hồng2,    “Nghiên cứu thiết kế bộ lọc và bộ cộng hưởng cao tần kiểu sóng âm bề mặt”,  Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số 52, 12 – 2017. Trang 89-96.
 7. Hoàng Sĩ Hồng, Hoàng Ngọc Nhân, “Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm tầng vật lý cho giao thức hart sử dụng ic analog devices”, Tạp chí khoa học và công nghệ năng lượng - trường đại học điện lực, SỐ 10 tháng 3 – 2016
 8. Hoàng Sĩ Hồng,Ứng dụng phương pháp mô hình mạch tương đương trong mô phỏng đáp ứng tần số của bộ cộng hưởng cao tần saw”, Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, trang 82-88 (2015)

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 1. Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Thanh Hường, Hoàng Sĩ Hồng*, “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị cân và lắc túi máu trong y tế”, Tuyển tập hội nghị đo lường toàn quốc , trang 429-435, 17/10/2020. 
 2. Đỗ Duy Phú, Hoàng Sỹ Hồng,  Lê Văn Vinh, “Nghiên cứu cấu trúc, cơ tính và độ nhạy từ của vật liệu Ni trong cảm biến từ”, Tuyển tập hội nghị đo lường toàn quốc, trang 783-789, 17/10/2020. 
 3. Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Huế, Đặng Ngọc Hải, Hoàng Sĩ Hồng*, “nghiên cứu phát triển đồng hồ đo nước hiển thị số có truyền thông không dây trên cơ sở đồng hồ cơ đa tia”, Tuyển tập hội nghị đo lường toàn quốc, trang 371-376, 17/10/2020.
 4. Tran Quang Huy, Hoang Si Hong, Le Thi Lan,A fully automated vision-based system for real-time personal protective detection and monitoring, Korea-Vietnam International Joint Workshop on Communications and Information Sciences (KICS) 2019.
 5. Hoang Si Hong*, Nguyen Hoang Nam, Tran Nhat Hoang, Doan Quan Khai, Nguyen Van Phong, Le Viet Toan, Le Hong Son, Nguyễn Bình Minh, An Observing IoT System for Running and Walking with Build-in Shoes Triboelectric Sensor, The 4th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology, 11-2019.
 6. Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Văn Đưa, Trần Văn Sáng, Hoàng Sĩ Hồng*, Thiết kế máy cảnh báo nồng độ khí trong hầm bảo quản thủy sản trên cơ sở sử dụng các cảm biến thương mại đo O2 và H2S, VCCA (1-6) 2019.
 7. Phuoc Hoang Van, Linh Le Vu, Cuong Bui Quoc and Hong Hoang Si, “Research on Z-wave Protocol and Application in Building Communication Network for Smart Home From Basic Components”, 13th SEATUC Symposium, Proceedings (ISSN 2186-7631) pp 327-330, 14th-15th March 2019.
 8. Thanh Huong Nguyen, Si Hong Hoang, Thi Lan Huong Nguyen, Van Phuong Ha, Viet Tung Nguyen, Trung Kien Dao, “High capacity encoding chipless RFID tag based on multi branch H-shaped resonator for sensing application”, The 2018 International conference Vietnam-Japan Symposium of Antenna Propagation (VJISAP), 30 May - 1, Da Nang, Vietnam (ISBN 978-604-67-1081-3), June 2018.
 9. NT Ha, PD Hung, HS Hong, NT Truyen, "A study of the effect of IDTs and input signals on the amplitude of propagation waves of the passive SAW structure", Information and Communication Technology Convergence (ICTC), 2017 International Conference of IEEE, Electronic ISBN: 978-1-5090-4032-2, 18-20 Oct. 2017, pp 453-457 (DOI: 10.1109/ICTC.2017.8191018) 2017.
 10. NT Ha, PD Hung, HS Hong, NT Truyen, "A study of the effect of IDTs and input signals on the amplitude of propagation waves of the passive SAW structure", Information and Communication Technology Convergence (ICTC), 2017 International Conference of IEEE, Electronic ISBN: 978-1-5090-4032-2, 18-20 Oct. 2017, pp 453-457 (DOI: 10.1109/ICTC.2017.8191018) 2017.
 11. Tran Manh Ha, Nguyen Thi Hue, Do Quang Huy, Hoang Si Hong, “FEM Analysis of high-selectivity SAW filter using SPUDT structure”, Journal of Science & Technology (123), tháng 11 (2017) trang 14-18. 2017
 12. Trần Mạnh Hà1, Nguyễn Thế Truyện1, Nguyễn Hằng Phương2, Nguyễn Văn Toán3, Hoàng Sĩ Hồng2, “Nghiên cứu thiết kế bộ lọc và bộ cộng hưởng cao tần kiểu sóng âm bề mặt”,  Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số 52, 12 – 2017. Trang 89-96. 2017
 13. Hoang Si Hong1*, Nguyen Thanh Huong1, Nguyen Van Dua2, Hoang Van Phuoc1, Nguyen Phong Chau1, “Research and design of rice moisture measuring device”, VCCA 2017, pp 1-7. 2017
 14. Nguyen Thi Hue1, Nguyen Van Dua3, Hoang Van Phuoc1, Nguyen Thi Lan Huong1, Nguyen Van Toan2, Hoang Si Hong*1, “Study on the ability to measure dissolved H2 gas in transformer oil using resistive sensor based on SnO2 thin film sensitized with microsized Pd islands”, The 12th Asian Conference on Chemical Sensors (ACCS2017), Hanoi, November, pp 280 – 284. 2017
 15. Hai-Ha Nguyen, Ngoc-Tuan Truong, Quang-Huy Do, Hoang-Nam Nguyen, Hang-Phuong Nguyen, Si-Hong Hoang, “3D FEM simulation of the effects of humidity on response of SAW sensor based on ZnO/IDTs/AlN/Si structure”, The 12th Asian Conference on Chemical Sensors (ACCS2017), Hanoi, November, pp 248 – 252. 2017
 16. Duc Tung NGUYEN , Van Phuong HA, Viet Tung NGUYEN, Trung Kien DAO, Thi Lan Huong, NGUYEN, Si Hong Hoang, and Thanh Huong NGUYEN, “Multi-bit encoded H-shaped resonator for UWB chipless RFID application”, Vietnam Japan Microwave 2017 Conference, pp 116-120, 13-14/june (6)/2017.
 17. Nguyen Thu Ha, Phan Dang Hung, Tran Manh Hung, Nguyen Hoang Nam, Nguyen Thanh Huong, Cung Thanh Long, Hoang Si Hong”A FEM simulation of the influence of the reflector on the response of the passive wireless SAW structure”, Vietnam Japan Microwave 2017 Conference, pp 99-103, 13-14/june (6)/2017.

 

Phát minh sáng chế