Hiển thị bài viết tin tức Hiển thị bài viết tin tức

 THÔNG TIN CHUNG

 

TS. Hoàng Đức Chính

Giảng viên

Bộ môn Tự động hóa Công nghiệp

Viện Điện

Tel.: 086-576-5384

Email: chinh.hoangduc@hust.edu.vn

 

 

các môn học đảm nhiệm

  • Kĩ thuật điện và Điều khiển quá trình.
  • Truyền động điện

các hướng nghiên cứu chính

  • Lưới điện thông minh và Tòa nhà thông minh
  • Internet vạn vật
  • Mạng cảm biến và chấp hành không dây
  • Quản lý và phân tích dữ liệu
  • Các thuật toán tối ưu và ứng dụng

Các Dự án/đề tài đã tham gia

Mã số

Tên dự án/đề tài

Chức danh

 

 

 

Sách/chương sách đã xuất bản

Tên sách/chương sách

Nhà xuất bản

 

 

Một số công bố khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1].   Sindhu S. Shetty, Duc Chinh Hoang, Manish Gupta, S.K. Panda, “Learning desk fan usage preferences for personalised thermal comfort in shared offices using tree-based methods”, Elsevier Journal of Building and Environment, Volume 149, 2019, pp. 546-560, doi: 10.1016/j.buildenv.2018.12.040.

[2].   Duc Chinh Hoang, P. Yadav, R. Kumar, S.K. Panda, "Real-Time Implementation of a Harmony Search Algorithm-Based Clustering Protocol for Energy-Efficient Wireless Sensor Networks," IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol.10, no.1, Feb. 2014, pp.774 – 783. doi: 10.1109/TII.2013.2273739

[3].   Duc Chinh Hoang, Kumar R., Panda S.K., "Realisation of a cluster-based protocol using fuzzy C-means algorithm for wireless sensor networks," IET Journal of Wireless Sensor Systems, vol.3, no.3, Sep 2013, pp.163 – 171. doi: 10.1049/iet-wss.2012.0132

[4].   Hoang D. C., R. Kumar, S. K. Panda, "Optimal Data Aggregation Tree for Wireless Sensor Networks using Intelligent Water Drops Algorithm", IET Journal of Wireless Sensor Systems, vol.2, no.3, Sep 2012, pp. 282 – 292. doi: 10.1049/iet-wss.2011.0146

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

[1].  Krishnanand K.R., Hoang Duc Chinh, Sanjib Kumar Panda, Manish Gupta and Costas J. Spanos, “Context-Aware Plug-Load Identification Towards Enhanced Energy Efficiency in the Built Environment”, 2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2018 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe). doi: 10.1109/EEEIC.2018.8494526

[2].   Krishnanand K.R., Hoang Duc Chinh, Sanjib Kumar Panda, and Kwok Wai Tham, “Flexible Indoor Environmental Quality Monitoring for Interoperable Subsystems in Buildings” 2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2018 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe). doi: 10.1109/EEEIC.2018.8494596

[3].   S. S. Shetty, H. D. Chinh, M. Gupta and S. K. Panda, "User Presence Estimation in Multi-Occupancy Rooms Using Plug-Load Meters and PIR Sensors," GLOBECOM 2017 - 2017 IEEE Global Communications Conference, Singapore, 2017, pp. 1-6. doi: 10.1109/GLOCOM.2017.8255036

[4].   H. D. Chinh, S. S. Shetty, M. Gupta and S. K. Panda, "A wireless sensor and actuator network (WSAN) framework for personalized thermal comfort in office buildings," 2016 IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET), Hanoi, 2016, pp. 42-47. doi: 10.1109/ICSET.2016.7811754

[5].   Krishnanand K. R., Duc Chinh Hoang, Manish Gupta, Sanjib Panda "Electrical Submetering with Repurposable Applications for the Built Environment", In Industrial Electronics Society, IECON 2016-42th Annual Conference of the IEEE, Florence, Italy, October 24-27, 2016. doi: 10.1109/IECON.2016.7793754

[6].   Sindhu Shetty, Duc Chinh Hoang, Sanjib Kumar Panda, Manish Gupta, "Personal thermal comfort management in existing office buildings using energy-efficient fans", In Industrial Electronics Society, IECON 2016-42th Annual Conference of the IEEE, Florence, Italy, October 24-27, 2016. doi: 10.1109/IECON.2016.7793711

[7].   Sindhu. S. Shetty, Hoang Duc Chinh., Panda, S.K., " Strategies for thermal comfort improvement and energy savings in existing office buildings using occupant feedback," 1st International Conference on Building Energy Efficiency and Sustainable Technologies (ICBEST 2015), Singapore. doi: 10.1109/ICBEST.2015.7435859

[8].   Manish Gupta, Krishnanand K.R., Hoang Duc Chinh, Sanjib Kumar Panda, “Outlier Detection and Data Filtering for Wireless Sensor and Actuator Networks in Building Environment”, 1st International Conference on Building Energy Efficiency and Sustainable Technologies (ICBEST 2015), Singapore. doi: 10.1109/ICBEST.2015.7435872

[9].   Krishnanand, K. R., Hoang Duc Chinh, S.K. Panda, and Rui Zhang. " Optimal Appliance Scheduling in Building Operating Systems for Cost-Effective Energy Management" In Industrial Electronics Society, IECON 2014-40th Annual Conference of the IEEE, Dallas, USA, October 28-November 1, 2014. doi: 10.1109/IECON.2014.7049324

[10]. Krishnanand, K. R., Bhuneshwar Prasad, Hoang Duc Chinh, A. K. Rathore, and S. K. Panda. "Smart-metering for monitoring building power distribution network using instantaneous phasor computations of electrical signals." In Industrial Electronics Society, IECON 2013-39th Annual Conference of the IEEE, pp. 2180-2184. IEEE, Austria 2013. doi: 10.1109/IECON.2013.6699469

[11]. D. C. Hoang, S. K. Panda, "Real-time Power Configuration for Energy Conservation in Wireless Sensor Networks", IEEE International Conference on Communication Systems (ICCS-2012), Singapore, 2012, pp. 152-156. doi: 10.1109/ICCS.2012.6406128

[12]. Hoang, D.C.; Ching, K. T.; Kumar, R.; Panda, S.K., "Intra-cluster Power Management in Hierarchical Routing Protocols for Wireless Sensor Networks”, IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE) 2012, pp. 1147 – 1152. doi: 10.1109/ISIE.2012.6237250

[13]. Hoang, D.C.; Kumar, R.; Panda, S.K., "Fuzzy C-Means clustering protocol for Wireless Sensor Networks", IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), 4-7 July 2010, pp. 3477-3482. doi: 10.1109/ISIE.2010.5637779

[14]. Hoang, D.C.; Yadav, P.; Kumar, R.; Panda, S.K., "A Robust Harmony Search Algorithm Based Clustering Protocol for Wireless Sensor Networks", E2Nets Workshops in IEEE International Conference on Communications (ICC), 23-27 May 2010, pp. 1-5. doi: 10.1109/ICCW.2010.5503895

[15]. Hoang, D.C.; Tan, Y.K.; Chng, H.B.; Panda, S.K., "Thermal energy harvesting from human warmth for wireless body area network in medical healthcare system", International Conference on Power Electronics and Drive Systems (PEDS), 2-5 Nov. 2009, pp. 1277-1282. doi: 10.1109/PEDS.2009.5385814

Phát minh sáng chế