TS. Hoang Anh

Giảng viên, Bộ môn Thiết bị điện- điện tử

Tel. 0904.552.800                         Email:  anh.hoang@hust.edu.vn

                                                                       anh.hoang.hust@gmail.com

 

giới thiệu

Tiến sỹ Hoàng Anh là giảng viên tại Bộ môn Thiết bị điện- điện tử, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay gồm có: Chính sách bảo dưỡng công nghiệp, mô hình năng lượng và nhận dạng các yếu tố quan trọng tác động lên mô hình năng lượng của các đối tượng ở các cấp độ khác nhau,  kiểm toán năng lượng, hệ thống đo lường và thẩm tra M&V, M&E và MRV cho các giải pháp về tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững. Tiến sỹ Hoàng Minh đã công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí và hội nghị uy tín.

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • EE3245: Thiết Bị Đóng Cắt Và Bảo Vệ
  • EE4231: Bảo dưỡng công nghiệp

 

Các hướng nghiên cứu chính

- Chính sách bảo dưỡng công nghiệp

- Mô hình năng lượng và nhận dạng các yếu tố quan trọng tác động lên mô hình năng lượng của các đối tượng ở các cấp độ khác nhau

- Kiểm toán năng lượng, hệ thống đo lường và thẩm tra M&V, M&E và MRV cho các giải pháp về tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1].  Do P. Hoang A. Iung B Vu H.,Energy efficiency for condition-based maintenance decision-making: Application to a manufacturing platform, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part O: Journal of Risk and Reliability, vol: 232 (4) pp: 379-388, 2018.

[2].  A. Hoang, P. Do, B. Iung, E. Levrat, and A. Voisin, “Performance d’efficacite énergétique: concepts et pronostic” ; Journal Européen des Systèmes Automatisés, Vol.49/4-5 - pp.559-578.

[3].  A. Hoang, P. Do, and B. Iung, “Energy efficiency performance-based prognostics for aided maintenance decision-making: Application to a manufacturing platform,” J. Clean. Prod., vol. 142, pp. 1–20, 2016.

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 [1].  A. Hoang, P. Do, B. Iung, E. Levrat, and A. Voisin, “Prognostics and Energy Efficiency: Survey and Investigations”; in 2nd European Conference of the Prognostics and Health Management Society, Nantes, France, July, 2014.

[2].  A. Hoang, P. Do, B. Iung, E. Levrat, and A. Voisin, “Performance d’efficacité énergétique: concepts et pronostic”; in 10 ème Conférence Francophone de Modélisation, Optimisation et Simulation- MOSIM’14, Nancy, France, November, 2014.

[3].  A. Hoang, P. Do and B. Iung, “Integrating Energy Efficiency-Based Prognostic Approaches into Energy Management Systems of Base Stations”; in The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), Hanoi, Vietnam, October, 2014.

[4].  A. Hoang, P. Do, and B. Iung, “Prognostics on Energy Efficiency Performance for Maintenance Decision-Making: Application to Industrial Platform TELMA”; in IEEE Prognostics and System Health Management Conference, Beijing, China,  October, 2015.

[5].  Hoang, A., Do, P., & Iung, B, “Investigation on the use of energy efficiency indicator for CBM decision-making”; in The 3rd IFAC AMEST workshop, Biarritz, France, October, 2016.

 

 

Phát minh sáng chế