Sách xuất bản Sách xuất bản

Sách

Tác giả

Nhà xuất bản

Bảo vệ các HTĐ

Trần Đình Long

NXB khoa học và kỹ thuật 2007

Tự động hóa HTĐ

Trần Đình Long

ĐHBKHN 2004

Quy Hoạch Phát triển NL và ĐL

Trần Đình Long

NXB khoa học và kỹ thuật 1999

Lý thuyết hệ thống

Trần Đình Long

NXB khoa học và kỹ thuật

Phần tự tự động

Nguyễn Hồng Thái

NXB khoa học và kỹ thuật TB 2006

An toàn điện

Nguyễn Đình Thắng

NXB giáo dục 2005

Vật liệu kỹ thuật điện

Nguyễn Đình Thắng

NXB khoa học và kỹ thuật 2009

Quá điện áp và bảo vệ chống quá điện áp cho hệ thống điện

Trần Văn Tớp

NXB khoa học và kỹ thuật 2007

Kỹ thuật điện cao áp

Võ Viết Đạn

ĐHBKHN 1972

Một số vấn đề kỹ thuật CA và SCA

Võ Viết Đạn

ĐHBKHN 1992

Tính toán phân tích HTĐ

Đỗ Xuân Khôi

NXB khoa học và kỹ thuật 1998

Phân tích CĐXL đường dây tải điện và lưới điện

Đỗ Xuân Khôi

NXB Khoa học và kĩ thuật, 2013

NMĐ nguyên tử

Nguyễn Lân Tráng

Đỗ Anh Tuấn

NXB khoa học và kỹ thuật 2007

Lưới điện và HTĐ I

Trần Bách

NXB khoa học và kỹ thuật 2005

Lưới điện và HTĐ II

Trần Bách

NXB khoa học và kỹ thuật 2006

Lưới điện và HTĐ III

Trần Bách

NXB khoa học và kỹ thuật 2007

Mạng lưới điện

Nguyễn Văn Đạm

NXB khoa học và kỹ thuật 1999

Ổn định của HTĐ

Trần Bách

ĐHBKHN 2001

Tối ưu hóa chế độ của HTĐ

Trần Bách

ĐHBKHN 1999

Quy hoạch phát triển HTĐ

Nguyễn Lân Tráng

NXB khoa học và kỹ thuật

Ngắn mạch trong HTĐ

Lã Văn Út

NXB khoa học và kỹ thuật 2007

Ngắn mạch trong HTĐ

Phạm Văn Hòa

NXB giáo dục

Nhà máy thủy điện

Lã Văn Út

NXB khoa học và kỹ thuật

Phân tích và điều khiển ổn định HTĐ

Lã Văn Út

NXB khoa học và kỹ thuật

NMĐ và TBA

Trịnh Hùng Thám

Nguyễn Hữu Khái

Đào Quang Thạch

Lã Văn Út

Phạm Văn Hòa
Đào Kim Hoa

NXB khoa học và kỹ thuật

NMĐ và TBA - Phần điện

Đào Quang Thạch

Nguyễn Văn Hòa

NXB khoa học và kỹ thuật

Phần điện NMĐ và TBA

Nguyễn Hữu Khái

NXB Giáo dục

Thiết kế NMĐ và TBA phần điện

Nguyễn Hữu Khái

NXB khoa học và kỹ thuật 2006

Vận hành nhà máy điện

Trịnh Hùng Thám

NXB khoa học và kỹ thuật

Bài tập phần điện trong NMĐ và TBA

Đào Quang Thạch

NXB khoa học và kỹ thuật 2008

Thiết kế cấp điện

Ngô Hồng Quang

Vũ Văn Tẩm

NXB khoa học và kỹ thuật

Bù CSPK lưới cung cấp và phân phối điện

Phan Đăng Khải

Huỳnh Bá Minh

NXB khoa học và kỹ thuật 2001