Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

22. PGS. TS. Nguyễn Lân Tráng

 

Họ và tên

PGS. TS. Nguyễn Lân Tráng

 

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 118 nhà C1

Email :

trang.nguyenlan@hust.edu.vn

Tel :

04 3 869 2009

Fax :

04-3-6231478

Các môn giảng dạy:

 • Quy hoạch hệ thống điện
 • Chuyên đề nhà máy điện nguyên tử
 • Phần tử tự động

Hướng nghiên cứu:

 • Điều khiển tối ưu hệ thống điện trong thời gian thực
 • Dự báo nhu cầu điện năng và đồ thị phụ tải
 • Qui hoạch nguồn điện
 • Qui hoạch lưới điện
 • Năng lượng mới và tái tạo
 • Nhà máy điện nguyên tử

Các công trình NC đã công bố

 • Nguyễn Lân Tráng, Về một mô hình toán học áp dụng trong điều khiển tối ưu hệ thống             điện theo thời gian thực, tạp chí Ứng dụng toán học, tập 3 số 2, năm 2005
 • Nguyễn Lân Tráng, Xây dựng họ đường đặc tính để lựa chọn phương thức cấp điện tối             ưu cho các khu vực vùng núi phía Bắc, Tạp chí Khoa học và công nghệ, tập 44 số 1, năm 2006
 • Nguyễn Lân Tráng, Nguyễn Quang Minh Qui hoạch lưới truyền tải có xét đến khả năng quá tải bằng phương pháp thu hẹp từng bước, Tạp chí Khoa học và công nghệ, tập 44 số 2, năm 2006
 • Nguyễn Lân Tráng, Hoàng Hà Quỳnh Giao Cải tạo nâng cấp lưới truyền tải điện có cấu trúc mạch vòng phức tạp bằng phương pháp mở rộng từng bước, Tạp chí Ứng dụng toán học, tập 4 số 2, năm 2006
 • Nguyễn Lân Tráng, Áp dụng phương pháp giải tích đồ thị để xác định tổn hao điện năng do vầng quang trên đường dây cao áp và siêu cao áp, Tạp chí Khoa học và công nghệ, tập 44 số 6, năm 2006
 • Nguyễn Lân Tráng, Xây dựng tổ hợp phần mềm - thiết bị mô phỏng tính toán phân tích chế độ xác lập của hệ thống điện, Tạp chí Khoa học và công nghệ, tập 45 số 1, năm 2007

Các sách đã xuất bản

 • Nguyễn Lân Tráng, Kĩ thuật điện, NXB Giáo dục (giáo trình, năm1999 )
 • Nguyễn Lân Tráng, Qui hoạch phát triển hệ thống điện, NXB KH và KT (sách giáo trình, năm 2005)
 • Nguyễn Lân Tráng, Đỗ Anh Tuấn, Nhà máy điện nguyên tử, NXB KH và KT(sách giáo trình, năm 2005)

Học viên cao học đang hướng dẫn

 • Nguyễn Xuân Bắc. Đề tài: Áp dụng phương pháp nhánh và cận để quy hoạch lưới điện tỉnh Hưng Yên đến 2025
 • Simavong Sangthone. Đề tài : Dự báo nhu cầu điện năng của CHDCHN Lào trong giai đoạn từ 2010 đến 2020.

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

       N/A

Các thông tin khác (nếu có)

       (*) Hợp đồng thỉnh giảng