Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

02. TS. Lê Thị Minh Châu

Ảnh

Họ và tên

TS Lê Thị Minh Châu

 

Địa chỉ nơi làm việc:

C1-118, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Email :

chau.lethiminh@hust.edu.vn

Tel :

04-38692009

Fax :

04-38692006

Các môn giảng dạy:

 • Lưới điện
 • Hệ thống cung cấp điện
 • Các nguồn năng lượng tái tạo
 • Tối ưu hóa chế độ hệ thống điện

Hướng nghiên cứu:

 • Phân tích, tính toán chế độ hệ thống điện.
 • Tích hợp các nguồn năng lượng mới và tái tạo trong hệ thống điện.
 • Thị trường điện.

Các công trình NC đã công bố

 

 1. Duong M.Q.,Sava G.N., Le T.M.C. “Performance Assessment of Low-pass Filters for Standalone Solar Power System”, 10th International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE 2018), Romania, October 18-19, 2018.
 2. Nguyễn Thùy Linh, Lê Thị Minh Châu, Trần Đình Long, “Tác động của biểu giá bán lẻ điện bậc thang đến chỉ tiêu kinh tế - tài chính của các công trình điện mặt trời lắp mái nối lưới của nhà ở tư nhân”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng Trường Đại học Điện lực, số 15 (2018).
 3. Nguyễn Thùy Linh, Lê Thị Minh Châu, Trần Đình Long, Nguyễn Duy Khiêm, “Nghiên cứu tác động của chính sách giá điện đến phát triển điện mặt trời lắp mái nối lưới tại Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số tháng 3, 2018.
 4. Pham Nang Van, Le Thi Minh Chau, Pham Thu Tra My, Ha Duy Duc, Pham Xuan Giap, Tran Manh Tri, “Multi-period linearized OPF model incorporating transmission losses and TCSC”, Journal of Science and Technology, The University of Danang, June 2018.
 5. Lê Thị Minh Châu, Lê Đức Tùng, Nguyễn Thùy Linh, “Điều khiển điện áp của hệ thống pin mặt trời tích hợp vào lưới phân phối”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 9(118), 2017.  
 6. Nguyễn Thùy Linh, Lê Thị Minh Châu, Trần Đình Long, “Điện mặt trời lắp mái nối lưới - Giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả cho các tòa nhà công cộng”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng - Trường Đại học Điện lực, số 12- 2017.
 7. Nguyễn Thùy Linh, Lê Thị Minh Châu, Trần Đình Long, “Khảo sát đánh giá một số thông số vận hành của điện mặt trời lắp mái nối lưới tại khu vực Miền Trung Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(110), 2017.
 8. Pham Nang Van, Cao Khac Giap, Le Thi Minh Chau, Nguyen Duc Huy, “Transmission investment cost allocation in electricity markets considering active power reserves and N-1 contingency”, Journal of Science and Technology, The University of Danang, vol. 6, 2017, pp.39-44.
 9. Le Kim Hung, Vu Phan Huan, Le Thi Minh Chau, “How to make the goose messages to solve the interoperability between areva and sel Ieds”, 13th international symposium on advanced technology (ISAT - 13), Danang, Vietnam, 2014.
 10. Chau Le-Thi-Minh and Tung Le-Duc, “Grid-connected PV Systems facing Voltage Sags Solution to Avoid Unwanted disconnections”, Proceedings of the International Workshop on Renewable Energy (IWRE), Hanoi, Vietnam (2013).
 11.  C. Le Thi Minh, T. Tran-Quoc, S. Bacha, C. Kieny, P. Cabanac, S. Grenard, D. Goulielmakis “Solution to Avoid Unwanted trips for PV Systems Connected to LV network Facing Voltage Sags”, 1st international Workshop on Integration of Solar Power into Power Systems, Aarhus, Denmark (2011).
 12. C. Le Thi Minh, T. Tran-Quoc, S. Bacha, C. Kieny, P. Cabanac, D. Goulielmakis, C. Duvauchelle “Behaviours of photovoltaic systems connected to MV network during faults”, 26th EUPVSEC, Humburg, Germany (2011).
 13. T. Tran-Quoc, C. Le Thi Minh, S. Bacha, C. Kieny, “Behaviour of Grid-Connected Photovoltaic Inverters in Islanding Operation”, IEEE Power Tech, Trondheim, Norvège (2011)
 14. T. Tran-Quoc, H. Colin, C. Duvauchelle, B. Gaidon, C. Kieny, C. Le-Thi-Minh, S. Bacha, Saddek, G. Moine, Y. Tangui, “Transformerless inverters and RCD: what's the problem?”, 25th EUPVSEC, Valencia, Spain (2010).
 15. T. Tran-Quoc, C. Le Thi Minh, S. Bacha, C. Kieny, N. Hadjsaid, C. Duvauchelle, A. Almeida, “Local voltage control of PVs in distribution networks”, CIRED, Prague, Czech Republic (2009)

Các sách đã xuất bản

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

 1. Monvixay Souvathone, Đề tài: Nghiên cứu giải pháp phân bổ chi phí của việc điều khiển nhu cầu phụ tải trong thị trường điện và áp dụng cho lưới điện 6 nút IEEE.
 2. Lê Thị Như Hải, Đề tài: Phân tích ảnh hưởng của tụ bù ngang đên tổn thất điện năng của lưới phân phối huyện Phù Yên
 3. Đoàn Hồng Quân, Đề tài: Nghiên cứu phương pháp dự báo ngẫu nhiên sụt giảm điện áp ngắn hạnh (SAG) trong lưới điện phân phối. Áp dụng tính toán cho xuất tuyến lưới điện trung áp 22kV
 4. Tạ Văn Toàn, Đề tài: Nghiên cứu hiện tượng quá điện áp khi kết nối hệ thống năng lượng mặt trời vào lưới điện phân phối.

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 1. Nguyễn Thùy Linh, Đề tài: Nghiên cứu phát triển ứng dụng điện mặt trời tại Việt Nam (2014-2018), hướng dẫn chính cùng GS.TS. Trần Đình Long

Các thông tin khác (nếu có)