Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

25. ThS. Nguyễn Đoàn Quyết

   

 

Họ và tên

ThS. Nguyễn Đoàn Quyết

 

  

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 121 nhà C1

Email :

quyet.nguyendoan@hust.edu.vn

 

Tel :

04 3 869 2009

Fax :

04 3 6231478

Các môn giảng dạy:

 Quá điện áp trong Hệ thống điện

Hướng nghiên cứu:

Quá điện áp và mô phỏng Quá điện áp trong Hệ thống điện.

Các công trình NC đã công bố

Không có

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Hiện đang là NCS tại CHLB Đức