Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

13. TS. Nguyễn Hồng Nhung

 

Họ và tên

TS. Nguyễn Hồng Nhung

    

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 117 nhà C1

Email :

nhung.nguyenhong1@hust.edu.vn

Tel :

04 3 869 2009

Fax :

04-3-6231478

Các môn giảng dạy:

Cung cấp điện

Hướng nghiên cứu:

Không có

Các công trình NC đã công bố

 

Không có

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)