Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

15. TS. Nguyễn Thị Hoài Thu

Ảnh

Họ và tên

TS Nguyễn Thị Hoài Thu

 

Địa chỉ nơi làm việc:

Room 121 - C1

Email :

thu.nguyenthihoai@hust.edu.vn

 

Tel :

+84 38692009

Fax :

Fax: 04-3-6231478

Các môn giảng dạy:

 • Phần điện trong NMĐ & TBA
 • Nhà máy Thủy điện
 • Ngắn mạch
 • Các phương pháp dự báo ứng dụng trong HTĐ (dành cho sau đại học)

Hướng nghiên cứu:

Các vấn đề liên quan đến nguồn năng lượng tái tạo và ảnh hưởng của chúng khi kết nối với hệ thống điện như:

 • Tối ưu dung lượng các thiết bị và tối ưu vận hành của hệ thống năng lượng tái tạo trong chế độ tách đảo hoặc kết nối với lưới điện bằng nhiều phương pháp khác nhau.
 • Dự báo công suất
 • Tính bất định của nguồn năng lượng tái tạo.
 • Tìm điểm công suất lớn nhất của PV và tua bin gió.
 • Lưới siêu nhỏ: hệ thống điều khiển theo thứ bậc, kết nối và vận hành trong hệ thống điện.

 

Các công trình NC đã công bố

 

Bài báo tạp chí

 1. Thu Thi Hoai Nguyen, Tomonori Nakayama, Masayoshi Ishida, Power Control Method Using Kalman Filter Prediction for Stable Operation of PV/FC/LiB Hybrid Power System Based on Experimental Dynamic Characteristics, Journal of the Japan Institute of Energy, 2015 Volume 94 Issue 6 Pages 532-541
 2. Thi Hoai Thu Nguyen, Tomonori Nakayama, Masayoshi Ishida, Optimal capacity design of battery and hydrogen system for the DC grid with photovoltaic power generation based on the rapid estimation of grid dependency, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Volume 89, July 2017, Pages 27-39
 3. Nguyễn Thị Hoài Thu, Nghiên cứu tính toán độ phụ thuộc vào lưới điện của hệ thống pin mặt trời/ắc quy tại Việt Nam sử dụng phương pháp tự hồi quy, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật, số 129, trang 6-10, 09/2018.

Bài báo hội nghị

 1. Thu Thi Hoai Nguyen, Tomonori Nakayama, Masayoshi Ishida, Power Control Method Using Kalman Filter Prediction for Stable Operation of PV/FC/LiB Hybrid Power System Based on Experimental Dynamic Characteristics, Grand Renewable Energy, Tokyo, Japan 2014
 2. Nguyen Thi Hoai Thu, Nakayama Tomonori, Ishida Masayoshi, Downsizing the battery capacity requirement of photovoltaic/ hydrogen systems by adjusting the asymmetric time series using improved prediction - Based power management strategy, 51st International Universities Power Engineering Conference (UPEC) Coimbra, Portugal, 2016
 3. Tomonori Nakayama, Katsuya, Nguyen Thi Hoai Thu, Masayoshi Ishida, A method for capacity designing of a photovoltaic power generation with a battery using annual total amount of solar radiation analysis model, 51st International Universities Power Engineering Conference (UPEC) Coimbra, Portugal, 2016
 4. Nguyễn Thị Hoài Thu, Phạm Năng Văn, Xây dựng mô hình tính toán độ phụ thuộc vào lưới của hệ thống năng lượng mặt trời/battery dựa trên tổng lượng bức xạ hàng năm, Hội nghị Khoa học và công nghệ Điện lực toàn quốc 2017

Đề tài

 1. Chủ nhiệm đề tài T2017-PC-103, cấp cơ sở, Tính toán dung lượng tối ưu cho hệ thống năng lượng mặt trời kết hợp thiết bị dự trữ năng lượng dựa trên mô hình phân tích tổng lượng bức xạ hàng năm (đã nghiệm thu 11/2018).

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

 1. Nguyễn Hữu Trí, đề tài: Tối ưu hóa dung lượng cho hệ thống các nguồn năng lượng tái tạo sử dụng phần mềm HOMER, 17BKTĐ-CTMB
 2. Lương Bá Thiệu, đề tài: Phân tích ảnh hưởng của nguồn năng lượng tái tạo đến điện áp lưới điện phân phối mẫu IEEE 13 nút, 17BKTĐ-CTMB.
 3. Nguyễn Minh Đức, đề tài: Dự báo công suất của hệ thống pin mặt trời sử dụng mô hình tự hồi quy và mạng nơron nhân tạo, 17BKTĐ-CTMB.
 4. Lê Đức Tân, đề tài: Nghiên cứu thuật toán tìm điểm công suất lớn nhất cho hệ thống điện mặt trời sử dụng logic mờ, 17BKTĐ-CTMB.

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)