Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

03. TS. Nguyễn Xuân Tùng

                                        

Họ và tên                        

TS. Nguyễn Xuân Tùng


Địa chỉ nơi làm việc              

Phòng 116 nhà C1

Email :

tung.nguyenxuan@hust.edu.vn

 

Tel :

(+844) 3 8 69 20 09

Fax :

(+844) 3 6 23 14 78

Các môn giảng dạy:

 • Bảo vệ hệ thống điện
 • Tự động hóa trong hệ thống điện
 • Chất lượng điện năng (cao học)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 

Hướng nghiên cứu:

 • Các phương pháp xác định vị trí điểm sự cố trên đường dây tải điện
 • Xác định tổng trở đường dây bằng các phương pháp online và offline (phục vụ việc cài đặt cho rơle, nâng cao độ chính xác trong việc định vị điểm sự cố).
 • Các phương pháp điều khiển và mô phỏng thiết bị FACTS trong hệ thống điện.
 • Đo lường, giám sát phân tích các vấn đề về chất lượng điện năng
 • Ảnh hưởng của các nguồn phân tán đến hệ thống bảo vệ của lưới phân phối
 • Các hệ thống bảo vệ rơle tương thích (Adaptive Protective Relaying Systems)
 • Ứng dụng của các thiết bị đo được đồng bộ hóa trong hệ thống điện PMU (Synchronized Phasor Measurements & Applications)
 • Tính toán lựa chọn các thiết bị lọc sóng hài thụ động

Các công trình NC đã công bố

 

Tạp chí (Journal Papers):

 1.  N. X. Tung and G. Fujita, "Fault current limiting function of dynamic voltage restorer utilizing signals from existing protective relays" IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, vol. 5, no. 3, 2010.
 2.  N. X. Tung, G. Fujita, and K. Horikoshi, "Phase load balancing in distribution power system using discrete passive compensator" IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, vol. 5, no. 5, 2010.
 3.  N. X. Tung, G. Fujita, and K. Horikoshi, "An improved control strategy for hybrid series active filter dealing with unbalanced load" IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, vol. 6, no. 4, 2010.

 

Hội thảo khoa học (Conference Papers):

 1.  N. X. Tung, G. Fujita, M. A. S. Masoum, and S. M. Islam, "Impact of harmonics on tripping time and coordination of overcurrent relay" in The 7th WSEAS International Conference (World Science and Engineering Academic and Society) - Italy, November 2007, pp. 46-51.
 2. N. X. Tung and G. Fujita, "Influence of power quality on operation of protection system" in 2007 International Symposium on Sustainable Energy - Japan, December 2007, pp. 63-66.
 3. N. X. Tung and G. Fujita, "Incorporating fault current limiting function of dynamic voltage restorer with existing protection system" in The International Conference on Electrical Engineering 2008 -       Japan, July 2008, pp. O-167.
 4. N. X. Tung and G. Fujita, "Phase load balancing in distribution power system using passive compensator" in The 3nd South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium - Malaysia, February 2009, pp. 90-91.
 5. N. X. Tung, G. Fujita, and K. Horikoshi, "Application of switched passive compensator for phase load balancing" in The 20th IEEJ Annual Conference of Power & Energy Society - Japan, August 2009.
 6. N. X. Tung, G. Fujita, and K. Horikoshi, "Dynamic voltage restorer as series active filter for unbalanced load" in The 2009 ASEAN Symposium on Power and Energy Systems - Thailand, September 2009, p. PQ03.
 7. N. X. Tung, G. Fujita, and K. Horikoshi, "Phase loading balancing by shunt passive compensator" in 2009 IEEE T&D Asia Conference & Exposition - Korea, October 2009, pp. OR5-3.
 8. N. X. Tung, G. Fujita, and K. Horikoshi, "Discrete passive compensator for load balancing" in 2009 International Symposium on Sustainable Energy - Japan, December 2009, pp. 225-228.
 9. N. X. Tung, G. Fujita, and K. Horikoshi, "An adapted control strategy for dynamic voltage restorer to work as series active power filter" in The 2010 International Power Electronics Conference IPEC - Japan, June 2010.

Các sách đã xuất bản

 

 Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

1.      Bành Hồng Hiển, Định vị sự cố trên đường dây rẽ nhánh dựa trên tín hiệu đo lường không đồng bộ đầy đủ tại các đầu đường dây.

2.      Hoàng Ngọc Dũng, Định vị sự cố và kết hợp xác định tổng trở cho đường dây truyền tải ngắn.

3.      Vũ Văn Khuyến, Phân tích và mô phỏng các phương pháp đồng bộ tín hiệu đo lường tại hai đầu đường dây.

4.      Nguyễn Sỹ Chương,  Xây dựng thiết bị giám sát chất lượng điện năng dựa trên máy tính.

5.      Trần Quang Hải, So sánh chi phí khi lựa chọn vị trí đặt thiết bị lọc sóng hài thụ động.

6.      Trần Quang Hưng, Lựa chọn tần số cộng hưởng và hệ số chất lượng cho bộ lọc sóng hài thụ động.

7.      Trần Văn Việt, Phân tích các đặc thù của hệ thống bảo vệ rơle đối với nguồn thủy điện nhỏ vận hành ở chế độ tách đảo

8.      Nguyễn Sơn Tùng, Phân tích các vấn đề về chất lượng điện năng đối với nguồn thủy điện nhỏ vận hành ở chế độ tách đảo.

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

  Không có

Các thông tin khác

  Không có