Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

23. TS Đinh Quang Huy

 

 

Họ và tên

TS Đinh Quang Huy

 

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 118 nhà C1

Email :

huy.dinhquang@hust.edu.vn

 

Tel :

04 3 869 2009

Fax :

04-3-6231478

Các môn giảng dạy:

-          Tin học ứng dụng trong năng lượng

Hướng nghiên cứu:

- Tính toán, phân tích các chế độ của hệ thống điện

-  Sử dụng các phương pháp quy hoạch toán học trong thiết kế, vận hành hệ thống điện.

-  Ứng dụng các thiết bị FACTS trong hệ thống điện

Các công trình NC đã công bố

 

        Không có

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

   1. Mai Sơn Tùng. Đề tài: Nghiên cứu mô hình và hiệu quả ứng dụng của một số thiết bị FACTS trong hệ thống điện.

2. Mongdavanh Sysouk. Đề tài : Phân tích tổn thất và các biện pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới phân phối

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

          Không có

Các thông tin khác (nếu có)

         Không có