ThS. Đặng Văn Mỹ

Giảng viên, Bộ môn Điều khiển tự động Viện Điện

 

Tel. 024-3869-2985                         Email: my.dangvan@hust.edu.vn

giới thiệu

Thạc sỹ Đặng Văn Mỹ là giảng viên tại Bộ môn Điều khiển tự động, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • EE3550: Điều khiển quá trình
  • EE3280E: Lý thuyết điều khiển tự động I     
  • EE4405 : Hệ thống điều khiển số     

Sau đại học

Các hướng nghiên cứu chính

Hệ thống điều khiển số

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

Phát minh sáng chế