ThS. ĐẶNG THỊ THU

Nghiên cứu viên phòng thí nghiệm máy điện C1-106

Thạc sĩ

Giảng viên, Bộ môn Thiết bị điện-Điện tử

Tel. (+844) 24-3869-2511                        Email: thu.dangthi@hust.edu.vn

 

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

  • Môn 1. EE3140 - Máy điện 1
  • Môn 2. EE3141- Máy điện cơ sở
  • Môn 3: EE3140E: Máy điện CTCLC
  • Môn 4: EE3196 điện CTTT: Máy

 

 

Các hướng nghiên cứu chính

 

  • Định hướng 1.
  • Định hướng 2.

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1].  Tác giả 1, Tác giả 2, Tác giả 3. “Tên bài báo”. Tên tạp chí. 2019.

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

[1].  Tác giả 1, Tác giả 2, Tác giả 3. “Tên bài báo”. Tên tạp chí. 2019.

Phát minh sáng chế