TS. ĐỖ THỊ TÚ ANH

Giảng viên

Bộ môn Điều khiển tự động

Viện Điện

Tel.      024-3869-6211                          Email: anh.dothitu@hust.edu.vn

giới thiệu

Tiến sỹ Đỗ Thị Tú Anh là giảng viên bộ môn Điều khiển tự động Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • Lý thuyết điều khiển tuyến tính
  • Tín hiệu và hệ thống
  • Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động

Sau đại học

Các hướng nghiên cứu chính

  • Điều khiển dự báo theo mô hình
  • Xử lý tín hiệu và ứng dụng trong điều khiển

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1].  Tu Anh, D.T., Phuoc, N.D.,  Hung, N.Q. “Thiết kế bộ quan sát trạng thái tối ưu sử dụng thuật toán Levenberg-Marquardt trong điều khiển dự báo phi tuyến phản hồi đầu ra”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Quân sự, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự. 2014.

[2].  Tu Anh, D.T., Phuoc, N.D. “Ổn định hóa hệ thống liên tục song tuyến dựa trên điều khiển dự báo”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. 2014.

[3].  Tu Anh, D.T., Phuoc, N.D. “Thiết kế bộ quan sát trạng thái tối ưu sử dụng thuật toán Gauss-Newton trong điều khiển dự báo phi tuyến phản hồi đầu ra”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. 2014.

[4].  Ha, L.T.T., Tu Anh, D.T. “Điều khiển ổn định hóa và bám bền vững cho hệ thống bánh lái sử dụng bộ điều khiển dự báo có ràng buộc”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. 2014.

[5].  Huong, N.T.M., Thai, M.T., Lai, L.K., Tu Anh, D.T. “Ổn định hóa hệ thống twin rotor MIMO dựa trên nguyên lý quy hoạch động Bellman”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. 2014.

[6].  Do Thi Tu Anh, Nguyen Doan Phuoc. “Điều khiển bám hệ thống phi tuyến có trễ với tham số phụ thuộc trạng thái sử dụng bộ điều khiển tuyến tính hóa từng đoạn”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Quân sự, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự. 2016.

[7].  Nguyen Doan Phuoc, Nguyen Viet Dung, Do Thi Tu Anh, “Mô phỏng hiện thực ảo cho điều khiển lò nung vật dày sử dụng LQR dịch miền dự báo ”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Quân sự, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự. 2018.

[7].  Nguyen Doan Phuoc, Nguyen Viet Dung, Do Thi Tu Anh, “Mô phỏng hiện thực ảo cho điều khiển lò nung vật dày sử dụng LQR dịch miền dự báo ”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Quân sự, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự. 2018.

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

[1].  Tu Anh Do-Thi, David Banjerdpongchai. “Robust Constrained Model Predictive Control for Uncertain Linear Time-Varying Systems Using Multiple Lyapunov Functions”. SICE-ICASE Interational Joint Conference, Korea. 2006.

 [2].  Tu Anh Do-Thi, Shinji Hara. “Robust Constrained Model Predictive Control for Discrete Uncertain Time-Varying Systems with Delay”. ICASE-SICE Interational Joint Conference, Japan. 2009.

 [3].  Tu Anh, D.T., Phuoc, N.D. “Thiết kế bộ quan sát trạng thái tối ưu cho điều khiển dự báo phi tuyến sử dụng phả hồi đầu ra”. Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Điều khiển và tự động hóa, Vietnam. 2013.

 [4].  Nguyen Viet Dung, Do Thi Tu Anh, Nguyen Doan Phuoc. “Receding horizon controller design for continuous-time bilinear systems and an application to constrained control of slab reheating furnace”. The 9th Regional Conference on Electrical and Electronic Engineering (RCEEE-2016), Vietnam. 2016.

 [5].  Pham Thi Huong Sen, Nguyen Quang Minh, Do Thi Tu Anh, Phan Xuan Minh. “A new tracking control algorithm for a wheeled mobile robot based on backstepping and

hiearchical sliding mode techniques”. The 1st International Symposium  on Instrumentation, Control, Artificial Intelligence and Robotics (ICA-SYMP), Thái Lan. 2019.

 [6].  Nguyen Viet Dung, Do Thi Tu Anh, Nguyen Doan Phuoc. “Temperature observation inside a heating slab via Fuzzy-Galerkin apporximation”. The 1st International Symposium on Instrumentation, Control, Artificial Intelligence and Robotics (ICA-SYMP), Thái Lan. 2019.

Phát minh sáng chế