{C}{C}{C}{C}{C}{C}

TS. Đinh Thị Lan Anh

Giảng viên Bộ môn Điều khiển tự động

 

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 312- nhà C9

Tel. 024-3869-2985                         Email: anh.dinhthilan@hust.edu.vn

giới thiệu

Thạc sỹ Đinh Thị Lan Anh là giảng viên tại Bộ môn Điều Khiển tự động, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

 • Lý thuyết điều khiển tự động I
 • Điều khiển quá trình
 • Điều khiển logic và PLC
 • Hệ sự kiện rời rạc
 • Tiếng Anh chuyên ngành    

Sau đại học

 • Hệ thống xử lý nước thải

Các hướng nghiên cứu chính

 • Điều khiển logic.
 • Các hệ sự kiện rời rạc và hệ thống lai.
 • Năng lượng mặt trời.
 • Mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống động học.
 • Điều khiển các quá trình công nghệ.
 • Số hóa nhà máy.

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 

Phát minh sáng chế