PGS. TS. Đặng Quốc Vương

Giám đốc Trung tâm TCEE

Giảng viên, Bộ môn Thiết bị điện-Điện tử

Tiến sỹ - Kỹ thuật điện, Đại học Liege, Vương Quốc Bỉ, 2013.

Thạc sỹ - Kỹ thuật điện, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2007.

Kỹ sư – Kỹ thuật điện, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2002.

Tel. 024-3869-2511                        Email: vuong.dangquoc@hust.edu.vn

Hand phone: +84963286734

giới thiệu

Phó giáo sư, tiến sĩ Đặng Quốc Vương là giám đốc Trung tâm TCEE,  giảng viên tại Bộ môn Thiết bị điện-Điện tử, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông nhận Tiến sĩ về chuyên ngành kỹ thuật điện năm 2013, tại trường Đại học Liege, Vương Quốc Bỉ, và hội đồng chức danh giáo sư nhà nước  được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2020.

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • Máy điện I (EE3140)
  • Máy điện cho chương trình tiên tiến (dạy bằng tiếng anh) (EE3140E).

Sau đại học

  • Chuyên đề thiết bị điện

 

Các hướng nghiên cứu chính

  1. Mô hình hoá hệ thống điện bằng phương pháp miền nhỏ hữu hạn- Ứng dụng tới các thiết bị điện từ có cấu trúc mỏng (vỏ máy biến áp; tủ điện cao, trung thế; màn chắn điện từ, lá thép kỹ thuật điện...).
  2. Nghiên cứu phương pháp số (phương pháp bài toán nhỏ; phương pháp phần tử hữu hạn, phương pháp sai phân hữu hạn và  phương pháp phần tử biên) trong việc tính toán ảnh hưởng của điện từ trường đến thiết bị điều khiển trong hệ thống điện; tính toán tổn thất công suất trong máy điện; tính toán thiết kế tối ưu máy điện.
  3. Nghiên cứu phương pháp đồng nhất hoá “homogenization method” để tính toán sự phân bố từ thông, dòng điện xoáy trong lõi thép của máy biến áp và máy điện quay.
  4. Nghiên cứu thiết kế, các quá trình điện từ, các hiện tượng rung ồn trong máy điện (máy phát điện, động cơ điện) bằng phương pháp số. 
  5. Nghiên cứu thiết kế tối ưu hệ thống cơ điện cho các công trình cao tầng, siêu cao tầng và công trình công nghiệp.
  6. Nghiên cứu thiết kế tối ưu hoá trạm biến áp và trạm phát điện cho các dự án cao tầng, siêu cao tầng và dự án công nghiệp….khi các vị trí lắp đặt có không gian diện tích nhỏ và hẹp đối.

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

KC.05.02/16

Tên đề tài (cấp Quốc Gia): Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo động cơ điện tiết kiệm năng lượng sử dụng vật liệu có mật độ từ cảm cao (đã nghiệm thu)

102.01-2014.39

Tên đề tài (cấp Quôc Gia); Kết hợp các thuật toán thu nhỏ mô hình và phương pháp tích phân số áp dụng trong mô phỏng trường điện từ các hệ thống thiết bị điện có cấu trúc phức tạp (đã nghiệm thu)

T2016-PC-85

Tên đề tài (cấp cơ sở): Tính toán tổn hao công suất trong vỏ máy biến áp gây ra bởi dòng điện xoáy bằng phương pháp phần tử hữu hạn (đã nghiệm thu)

T2014-78

Tên đề tài (cấp cơ sở): Tính sự phân bố của từ trường, dòng điện xoáy và tổn thất công suất bằng phương pháp miền nhỏ hữu hạn - Ứng dụng cho mô hình từ có cấu trúc vỏ mỏng (đã nghiệm thu)

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

Bài giảng Vật liệu điện,  PGS.TS. Phạm Văn Bình (chủ biên), TS. Đặng Quốc Vương, ThS. Phạm Hồng Thái, KS. Trương Việt Hà. Năm 2016; Số ĐKXB: 3408-2016/CXBIPH/6-1313/GD; In xong và nộp lưu chiểu tháng 11 năm 2016; Mã số ISBN: 978-604-0-09559-6.

Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam

Bài Giảng Máy Điện, PGS.TS. Phạm Văn Bình (chủ biên),ThS. Lê Minh Điệp, TS. Đặng Quốc Vương. Năm 2018; Số ĐKXB: 2917-2018/CXBIPH/12-2017/GD; In xong và nộp lưu chiểu tháng 09 năm 2018; Mã số ISBN: 978-604-0-14674-2

Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam

Assco. Prof. Dr. Dang Quoc Vuong* and Dr. Bui Minh Dinh, Book chapter “The Finite Element Method Applied to the Magnetostatic and Magnetodynamic Problems”, Book chapter (sách nước ngoài)

IntechOpen, ISBN 978-1-83962-342-4,

DOI: 10.5772/intechopen.93696

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

1]. P. Dular, Vuong Q. Dang, R.V. Sabariego, L. Krähenbühl, C. Geuzaine.  Correction of thin shell finite element magnetic models via a subproblem method.  IEEE Transactions on Magnetics (Print ISSN: 0018-9464; Electronic ISSN: 1941-0069), vol.47, no.5, pp. 1158-1161, year 2011 (SCIE, Q2; SJR: 0.54; H-index: 122; Ranking: 8917; IF = 1.73); doi:10.1109/TMAG.2010.2076794.

[2]. S. Koruglu, P. Sergeant, R.V. Sabarieqo, Vuong. Q. Dang, M. De Wulf.  Influence of contact resistance on shielding efficiency of shielding gutters for high-voltage cables,  IET Electric Power Applications (Print ISSN 1751-8660, Online ISSN 1751-8679), vol.5, no.9, pp. 715-720, year 2011 (SCIE, Q1; SJR: 0.87; H-index: 88; Ranking: 8917; IF = 3.55); doi:  10.1049/iet-epa.2011.0081.

[3]. Vuong Q. Dang, P. Dular, R.V. Sabariego, L. Krähenbühl, C. Geuzaine. Subproblem approach for Thin Shell Dual Finite Element Formulations, IEEE Transactions on Magnetics (Print ISSN: 0018-9464; Electronic ISSN: 1941-0069), vol.48, no.2, pp. 407-410, year 2012 (SCIE, Q2; SJR: 0.54; H-index: 122; Ranking: 8917; IF = 1.73); doi:10.1109/TMAG.2011.2176925.

[4]. Vuong Q. Dang, P. Dular, R.V. Sabariego, L. Krähenbühl, C. Geuzaine.  Subproblem approach for modeling multiply connected thin regions with an h-conformal magnetodynamic finite element formulation, Eur. Phys. J. Appl. Phys ( ISSN: 1286-0042 - eISSN: 1286-0050); vol. 64, no.2, pp. 24516p1-24516p7, year 2013 (SCIE, Q3; SJR: 0.25; H-index: 44; Ranking: 15606; IF = 0.81).

[5]. Dang Quoc Vuong, Bui Duc Hung and Khuong Van Hai. Using Dual Formulations for Correction of Thin Shell Magnetic Models by a Finite Element Subproblem Method. The university of Da Nang, Journal of Science and Technology (ISSN 1859-1531), No. 6(103). 2016, pp. 30-34.

[6]. Trần Thanh Tuyền, Đặng Quốc Vương, Bùi Đức Hùng, Nguyễn Thế Vinh. Tính toán sự phân bố của từ trường trong vùng dẫn có cấu trúc vỏ mỏng bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng (ISSN 1859-1531), số 7(104). 2016, trang 56-60.

[7]. Đặng Quốc Vương. Tính toán sự phân bố của từ trường bằng phương pháp miền nhỏ hữu hạn-Ứng dụng cho mô hình cấu trúc vỏ mỏng. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ISSN 1859-3585), số 36, trang 18-21, năm 2016.

[8]. Dang Quoc Vuong. Subproblem Method for accurate thin shell models between Conducting and nonconducting. The university of Da Nang, Journal of Science and Technology  (ISSN 1859-1531),  no. 12 (106).2016,  pp. 29-33.

[9].  Trần Thanh Tuyền và Đặng Quốc Vương. Sử dụng công thức vecto từ thế để tính toán dòng điện xoáy trong lõi thép máy biến áp bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng (ISSN 1859-1531), số 3(112). 2017- quyển 1, trang 69-72.

[10]. Dang Quoc Vuong. An iterative subproblem method for thin shell finite element magnetic models, The university of Da Nang, Journal of Science and Technology (ISSN 1859-1531), vol. 3 (121). 2017, pp. 35-39.

[11]. Dang Quoc Vuong, Nguyen Duc Quang. Modeling of Eddy Current Losses in the Iron Core of Electrical Machines by A Finite Element Homogenization Method. Vol. 12 (133). 2018, pp. 24-27; DOI:10.31130/B2018-110.

[12]. Đặng Quốc Vương. Áp dụng công thức véc tơ cường độ từ tường H để liên kết các trường cục bộ với mạch điện ngoài bằng phương pháp bài toán nhỏ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ISSN 1859-3585), số 49, trang 27-30, năm 2018.

[13]. Dang Quoc Vuong. Modeling of Magnetic fields and Eddy current losses in Electromagnetic Screens by a Subproblem Method. TNU Journal of Science and Technology (ISSN 1859-2171), vol. 192 (16), pp.  7-12, year 2018.

[14]. Vuong Dang Quoc and Quang Nguyen Duc. Coupling of Local and Global Quantities by A Subproblem Finite Element Method – Application to Thin Region Models. Adv. Sci. Technol. Eng. Syst. J. (ISSN 2415-6698), vol.4, no.2, pp. 40-44, year 2019 (Scopus, Q4). DOI: 10.25046/aj040206.

[15]. Dang Quoc Vuong and Bui Minh Dinh. Electric Motor designs with skewing structure to minimize torque ripple. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ISSN 1859-3585), số 55, trang 20-23, năm 2019.

[16]. Nguyễn Đức Quang, Trần Thanh Sơn và Đặng Quốc Vương. Kết hợp phương pháp đường dây dài và biển đổi modal xác định đặc tính tần số của hệ thống dây dẫn nhiều sợi. Tạp chí khoa học và Công nghệ năng lượng, Đại học Điện Lực Hà Nội (ISSN1859-4557), số 19, trang 15-19, năm 2019.

[17]. Vuong Dang Quoc and Chrisotphe Geuzaine. Using Edge Elements for Modeling of 3-D Magnetodynamic Problem via a Subproblem Method. Science & Technology Development Journal (ISSN 1859-0128), Vol. 23, no. 1, pp. 439-445, year 2019. DOI: 10.32508/stdj.v23i1.1718.

[18]. Bui Minh Dinh and Dang Quoc Vuong. Modeling of External Rotor Brushless DC Motor via a Finite Element Method-Application to for Electric Bike. Journal of Military Science and Technology (ISSN: 1859-1043), special Issue 63A, pp. 52-59, year 2019.

[19]. Dang Quoc Vuong and Bui Minh Dinh. Modeling of a Gapped Inductor with the Magnetic vector Potential Formulation via a Subproblem Method. Journal of Military Science and Technology (ISSN: 1859-1043), special Issue 64, pp. 22-26, year 2019.

[20]. Vuong Dang Quoc, Patrick Dular and Chrisotophe.  Acurrate Thin Shell Finite Element Magnetic Models via an Iterative Subproblem Method, 22th International Conference on the Computation of Electromagnetic Fields (Paris, France 15 - 19 July 2019),  ISBN: 978-1-7281-5593-7.

[21]. Vuong Dang Quoc and Quang Nguyen Duc. A Perturbation Finite Element Approach for Correcting Inaccuracies on Thin Shell Models with the Magnetic Field Formulation. Adv. Sci. Technol. Eng. Syst. J., (ISSN 2415-6698), Vol. 5, no. 3, pp. 166-170, year 2020 (Q3). DOI: 10.25046/aj050322.

[22]. Vuong Dang Quoc. Robust Correction Procedure for Accurate Thin Shell Models via a Perturbation Technique. Engineering, Technology & Applied Science Research (eISSN 1792-8036; pISSN 2241-4487), Vol. 10, no. 3, pp. 5832-5836, year 2020 (ESCI, Web of Science / Thomson Reuters Master Journal List/).

[23]. Vuong Dang Quoc and Christophe Geuzaine. Two-way coupling of thin shell finite element magnetic models via an iterative subproblem method. COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering (ISSN: 0332-1649), Vol. 39, No. 5, pp. 1085-1087 (SCIE, Q2; SJR: 0.27; H-index: 27; Ranking: 14840). DOI:10.1108/COMPEL-01-2020-0035.

24]. Vuong Dang Quoc. Modeling of Electromagnetic Force with A Magnetic Vector Potential Formulation via A Subproblem Finite Element Method. TNU Journal of Science and Technology (ISSN 1859-2171), vol. 225, no. 2, pp. 71-75, year 2020.

[25]. Pham Hong Hai, Le Duc Tung, Dang Quoc Vuong and Pham Van Binh. Analysis of Temperature Distribution in Amophous Core Dry-Type Cast Resin Transformers via Finite Element Method. Journal of Military Science and Technology (ISSN: 1859-1043), số 65, trang 55-62, năm 2020.

[26]. Dang Quoc Vuong. Modeling of the Electrostatic Problem via a Subproblem Finite Element Method. Journal of Military Science and Technology (ISSN: 1859-1043), số 66, trang 98-104, năm 2020.

[27]. Dang Quoc Vuong, Nguyen Quang Dich and Bui Minh Dinh. Electromagnetic Calculation and Design of a 2.2 kW Interior Permanent Magnet Synchronous Motor with application to CNC Milling Machine. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ISSN 1859-3585). Tập 56, số 1, trang 25-28, năm 2020.

[28]. Pham Hong Hai, Le Duc Tung, Dang Quoc Vuong and Pham Van Binh. Tính toán trường điện từ bằng phương pháp tích phân số-Ứng dụng cho bài toán có cấu trúc dạng dây. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ISSN 1859-3585), tập 56, số 2, trang 33-37, năm 2020.

[29]. Dang Quoc Vuong and Bui Minh Dinh. A Finite Element Method for Modeling of Electromagnetic Problems. Journal of Military Science and Technology  (ISSN: 1859-1043), special issue 66A, pp. 25-31, year 2020.

[30]. Dang Quoc Vuong. Improved error of electromagnetic shielding problems by a two-process coupling subproblem technique. Science & Technology Development Journal (ISSN 1859-0128), vol. 23, no. 2, pp. 524-527, year 2020. DOI: 10.32508/stdj.v23i2.2054.

[31]. Đặng Quốc Vương. Phát triển công thức véc tơ T-Phi cho bài toàn từ động bằng phương pháp số. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng (ISSN 1859-1531), tập 18, số 5.1, trang 75-78, năm 2020.

[32]. Dang Quoc Vuong. Accurate magnetic shell approximations with magnetostatic finite element formulations by a subproblem approach. Engineering, Technology & Applied Science Research (eISSN 1792-8036; pISSN 2241-4487), vol 10, no. 4, pp. 5952-5956, year 2020 (ESCI, Web of Science/Thomson Reuters Master Journal List/).

[33].Dang Quoc Vuong. Devloping A-Phi Magnetodynamic Formulations for Modeling of Massive Inductors for Modeling of Massive inductors by a Finite Element  Approach. The university of Da Nang, Journal of Science and Technology (ISSN 1859-1531), vol. 10, no. 6, pp. 18-21, year 2020.

[34]. Đặng Quốc Vương và Nguyễn Đức Quang. Nghiên cứu công thức vector cường độ từ trường để tính toán sự phân bố của từ thông và dòng điện xoáy trong bài toán điện động bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tạp chí khoa học và Công nghệ năng lượng, Đại học Điện Lực Hà Nội (ISSN1859-4557), số 23, trang 17-23, năm 2020.

[35]. Dang Quoc Vuong. Modeling of Massive Inductors with the H-Phi Magnetodynamic Formulations via a Finite element Technique. Journal of Science & Technology Technical Universities (ISSN1859-4557), no. 144 (2020), pp. 6-10.

[36]. Bui Minh Dinh and Dang Quoc Vuong*. Optimal calculation of Plate Fin Heat Sinks for RRU LTE 4G. Measurement, Control and Automation (ISSN1859-4557), vol. 1(1), pp. 1-5, 2020.

[37]. Dang Quoc Vuong. Modeling of Distribution Transformers by a 3-D Numerical Technique. Journal of Military Science and Technology  (ISSN: 1859-1043), Special Issue, No. 69A, pp. 56-62,  11/2020.

[38]. Đặng Quốc Vương và Nguyễn Đức Quang. Nghiên cứu công thức điện thế vô hướng để tính toán sự phân bố của điện thế và dòng điện trong vật dẫn bằng kỹ thuật phần tử hữu hạn. Tạp chí khoa học và Công nghệ năng lượng, Đại học Điện Lực Hà Nội (ISSN1859-4557), số 24, trang 67-74, năm 2020.

[39]. Dang Quoc Vuong. Improvement of Thin Shell Models with h-Conformal Formulation using a Subproblem Finite Element Technique. GMSARN International Journal (ISSN: 1905-9094) (Scopus indexed, SJR2018: 0.11, Q3 EEPT, H index: 1), vol. 15, no. 2, pp. 121-126,  2021.

 40]. Dang Quoc Vuong. Two–way procedure for magnetostatic finite element formulations via a Perturbation Method with Application to Thin Structures (ISSN: 1905-9094) (Scopus indexed, SJR2018: 0.11, Q3 EEPT, H index: 1). vol. 15, no. 3, pp. 231-235, 2021.

[41]. Dang Quoc Vuong. Modeling of Massive Inductors with the H-Phi Magnetodynamic Formulations via a Finite element Technique. Journal of Science & Technology Technical Universities (ISSN1859-4557), no. 144 (2020), pp. 6-10.

[42]. Dang Quoc Vuong and Bui Minh Dinh. SUBPROBLEM FORMULATIONS BASED ON MAGNETIC FIELD AND SCALAR POTENTIAL VECTORS FOR CORRECTING THIN SHELL MODEL. TNU Journal of Science and Technology (ISSN 1859-2171), vol. 225 (13), pp.121-pp.125, year 2020

Hội nghị khoa học quốc tế

  [1]. Vuong Q. Dang, P. Dular, R.V. Sabariego, V. Mauricio, P. Kuo-Peng,  L. Krähenbühl, C. Geuzaine. Subproblem method with dual finite element formulations for accurate thin shell models. XV International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering (Madeira, Portugal, 2011), CD-Proceeding.

[2]. Vuong Q. Dang, P. Dular, R.V. Sabariego, L. Krähenbühl, C. Geuzaine.  Accurate h-conform Finite Element Model of Multiply Connected Thin Regions via a Subproblem Method (Proceeding of the 15th Biennial IEEE Conference on Electromagnetic Field Computation (Oita, Japan); ISBN: 978-3-00-059755-8. 259.

[3]. Vuong Q. Dang, P. Dular, R.V. Sabariego, L. Krähenbühl, C. Geuzaine. Dual Formualations for Accurate Thin Shell Models in a Finite Element Subproblem Method. International Conference on the Computation of Electromagnetic Fields (Budapest, Hungary) ISBN: 978-1-62993-914-8.

[4]. Vuong Dang Quoc, Patrick Dular and Christophe Geuzaine. Modeling of Thin Shell Finite Element Magnetic Models via a Subproblem Method. 9ème Conférence Européenne sur les Méthodes Numériques en Electromagnétisme (15-17/11/2017, Paris, France), booklet, pp. 105-108.

[5]. Khuong Van Hai, Vuong Dang Quoc and Christophe Geuzaine. A Subproblem Finite Element Method for Computation of Eddy Currents and Associated Losses in Transformers. International Symposium on Electric and Magnetic Fields (Darmstadt, Germany, 2018), CD-Proceeding.

[6]. Dang Quoc Vuong and Bui Minh Dinh. A Novel Method for Shielding Problems with Taking Robust CorrectionProcedureintoAccount. Advances in Engineering Research and Application/Proceedings of the International Conference on Engineering Research and Applications, ICERA 2020 (ISSN: 978-3-030-64718-6, Scopus indexed, vol 178, pp. 29-pp.37, 2020).

[7]. Bui Minh Dinh and Dang Quoc Vuong. Detail Design of IPM Motor for Electric Power Traction Application. Advances in Engineering Research and Application/Proceedings of the International Conference on Engineering Research and Applications, ICERA 2020 (ISSN: 978-3-030-64718-6, Scopus indexed, vol 178, pp. 303-pp.310, 2020).

 [8]. Bui Minh Dinh, Do Trong Tan and Dang Quoc Vuong. Electromagnetic Design of Synchronous Reluctances Motors for Electric Traction Vehicle. Advances in Engineering Research and Application/Proceedings of the International Conference on Engineering Research and Applications, ICERA 2020 (ISSN: 978-3-030-64718-6, Scopus indexed, vol 178, pp. 373-pp.378, 2020).

Các hội nghị quốc tế đã tham gia

[1]. COMPUMAG’2011- “18th Conference on the Computation of Electromagnetic Fields”, Sydney, Australia, 12-15 November, July.

[2]. ISEF’2011- “XV International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering”, 1-3 September, Madeira, Portugal.

[3]. NUMELEC 2012 – ’7th European Conference on Numerical Methods in Electromagnetism’, 03-05 July, Marseille, France.

[4]. CEFC 2012 –“15th IEEE Conference on Electromagnetic Field Computation’ 11-14 November, Oita, Japan.

[5].  EMF 2013 – “9th International Symposium on Electric and Magnetic Fields”, 22-25 May, Bruges, Belgium

[6]. COMPUMAG 2013 – “19th Conference on the Computation of Electromagnetic Fields”, 01-04 July, Budapest, Hungary.

[7]. CEFC 2014 - Proceeding of the 16th Biennial IEEE Conference on Electromagnetic Field Computation, France.

[8]. NUMELEC 2017 – ’9th European Conference on Numerical Methods in Electromagnetism’, 15-17 November, Paris, Frence.

[9]. EMF 2018 – “11th International Symposium on Electric and Magnetic Fields”, Darmstadt (Germany) from April 10-12, 2018.