GVC.TS.ĐẶNG QUỐC VƯƠNG

Giám đốc trung tâm thực hành kĩ thuật điện

Giảng viên chính – Tiến sĩ

Giảng viên, Bộ môn Thiết bị điện-Điện tử

Tel. 024 38 69 25 11             Email: vuong.dangquoc@hust.edu.vn

        09 63 28 67 34                             

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

 

  • Máy điện I (EE3140)
  • Máy điện cho chương trình tiên tiến (dạy bằng tiến anh) (EE3140E).
  • Chuyên đề thiết bị điện (EE6068) (cao học)

 

Các hướng nghiên cứu chính

 

  • Mô hình hoá hệ thống điện bằng phương pháp miền nhỏ hữu hạn- Ứng dụng tới các thiết bị điện từ có cấu trúc mỏng (vỏ máy biến áp; tủ điện cao, trung thế; màn chắn điện từ, lá thép kỹ thuật điện...).
  • Nghiên cứu phương pháp số (phương pháp bài toán nhỏ; phương pháp phần tử hữu hạn, phương pháp sai phân hữu hạn và  phương pháp phần tử biên) trong việc tính toán ảnh hưởng của điện từ trường đến thiết bị điều khiển trong hệ thống điện; tính toán tổn thất công suất trong máy điện; tính toán thiết kế tối ưu hoá vật liệu trong thiết bị điện.
  • Nghiên cứu phương pháp đồng nhất hoá “homogenization method” để tính toán sự phân bố từ thông, dòng điện xoáy trong lõi thép của máy biến áp và máy điện quay.
  • Nghiên cứu thiết kế, các quá trình điện từ, các hiện tượng rung ồn trong máy điện (máy phát điện, động cơ điện) bằng phương pháp số.
  • Nghiên cứu thiết kế tối ưu hệ thống cơ điện cho các công trình cao tầng, siêu cao tầng và công trình công nghiệp.
  • Nghiên cứu thiết kế tối ưu hoá trạm biến áp và trạm phát điện cho các dự án cao tầng, siêu cao tầng và dự án công nghiệp….khi các vị trí lắp đặt có không gian diện tích nhỏ và hẹp đối.
  • Nghiên cứu thiết kế hệ thống cơ điện (MEP) cho các công trình cao tầng, siêu cao tầng và công trình công nghiệp.

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

KC.05.02/16

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo động cơ điện tiết kiệm năng lượng sử dụng vật liệu có mật độ từ cảm cao (đã nghiệm thu 10/2018, loại khá)

T2016-PC-85

Tính toán tổn hao công suất trong vỏ máy biến áp gây ra bởi dòng điện xoáy bằng phương pháp phần tử hữu hạn (đã nghiệm thu đạt loại xuất sắc)

T2014-78

Tính sự phân bố của từ trường, dòng điện xoáy và tổn thất công suất bằng phương pháp miền nhỏ hữu hạn - Ứng dụng cho mô hình từ có cấu trúc vỏ mỏng (đã nghiệm thu đạt loại khá)

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

Bài giảng Vật liệu điện, PGS.TS. Phạm Văn Bình (chủ biên) TS. Đặng Quốc Vương,ThS. Phạm Hồng Thái, KS. Trương Việt Hà. Năm 2016; Số ĐKXB: 3408-2016/CXBIPH/6-1313/GD; In xong và nộp lưu chiếu tháng 11 năm 2016; Mã số ISBN: 978-604-0-09559-6

Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam

Bài Giảng Máy Điện, PGS.TS.Phạm Văn Bình (chủ biên),ThS. Lê Minh Điệp, TS. Đặng Quốc Dương. Năm 2018; Số ĐKXB: 2917-1028/CXBIPH/12-2017/GD; In xong và nộp lưu tháng 09 năm 2018; Mã số ISBN: 978-604-0-14674-2

Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1].  Correction of Thin Shell Finite Element Magnetic Models via a Subproblem Method, Vuong Q. Dang, P. Dular, R.V. Sabariego, L. Krähenbühl, C. Geuzaine, IEEE Transactions on Magnetics, Vol.47, No.5, (2011), pp. 1158-1161.

[2]. Subproblem approach for Thin Shell Dual Finite Element Formulations, Vuong Q. Dang, P. Dular, R.V. Sabariego, L. Krähenbühl, C. Geuzaine, IEEE Transactions on Magnetics, Vol.48, No.2, (2012), pp. 407-410.

[3]. Subproblem Approach for Modelding Multiply Connected Thin Regions with an h-Conformal Magnetodynamic Finite Element Formulation,  Vuong Q. Dang, R.V. Sabariego, L. Krähenbühl, C. Geuzaine, in EPJ AP (Vol. 63, No.1,  (2013)).

[4]. Influence of contact resistance on shielding efficiency of shielding gutters for high-voltage cables,  S. Koruglu, P. Sergeant, R.V. Sabarieqo, Vuong. Q. Dang, M. De Wulf. IET Electric Power Applications, Vol.5, No.9, (2011), pp. 715-720.

[5]. Coupling of Local and Global Quantities by A Subproblem Finite Element Method – Application to Thin Region Models, Dang Quoc Vuong and Nguyen Duc Quang, ISSN 1859-2171 – Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal (ASTESJ),  Vol 4, No.2, 40-44 (2019).  

[6]. Dual formulations for correction of thin shell magnetic models by a finitel element method, Dang Quoc Vuong,  Bui Duc Hung and Khuong Van Hai, ISSN 1859-1531 – The University of Da Nang Journal of Science and Technology, No 6(103), 2016.

[7]. Computation of magnetic fileds in thin shield magnetic models via Finite Element Method, Tran Thanh TuyenDang Quoc Vuong, Bui Duc Hung and Nguyen Chi Vinh, ISSN 1859-1531 – The University of Da Nang Journal of Science and Technology, No 7(104), 2016.

[8]. Subproblem Method for Accurate Thin Shell Models between Conductiong and Non-Conducting Regions, Vuong. Dang Quoc, ISSN 1859-1531 – The University of Da Nang Journal of Science and Technology, No 12(109), 2016.

[9]. Tính toán sự phân bố của từ trường bằng phương pháp miền nhỏ hữu hạn-Ứng dụng cho mô hình cấu trúc vỏ mỏng, Vuong.Dang Quoc, ISSN 1859-3585 – Tạp chí Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, No (36) 10/2016.

[10]. Using a magnetic vector potential formulation for calculating eddy currents in steel laminations by a Finite Eleement Method, Tran Thanh Tuyen and  Dang Quoc Vuong, ISSN 1859-1531 – The University of Da Nang Journal of Science and Technology, No 3(112), 2017, part 2.

[11]. An Iterative Subproblem Method for Thin Shell Finite Element Magnetic Models, Vuong. Dang Quoc,  ISSN 1859-1531 – The University of Da Nang Journal of Science and Technology, No 12(121), 2017.

[12]. Mô hình hoá bài toán điện từ với sự dịch chuyển của miền dẫn thông qua phương pháp bài toán nhỏ, Vuong. Dang Quoc,  ISSN 1859-1531 – The University of Da Nang Journal of Science and Technology, No 3 (124), 2018.

[13]. Modeling of Eddy Current Losses in the Iron Core of Electrical Machines by A Finite Element Homogenization Method, Vuong. Dang Quoc and Nguyen Duc Quang,  ISSN 1859-1531 – The University of Da Nang, Journal of Science and Technology, No 12 (132), 2018.

[14]. Application of H-Formulations for Coupling of local fields and External Circuits vis Subproblem Approach, Dang Quoc Vuong, ISSN 1859-3585 – Hanoi University of Industry, Journal of Science and Technology, No 49 (12/2018).

[15]. Modeling of Magnetic Fields and Eddy Current Losses in Electromagnetic Screens by A Subproblem Method, Dang Quoc Vuong, ISSN 1859-2171 – TNU Journal of Science and Technology,  No 194 (01): 7-12 (2018).  

[16]. Kết hợp phương pháp đường dây dài và biển đổi modal xác định đặc tính tần số của hệ thống dây dẫn nhiều sơi, Nguyễn Đức Quảng, Trần Thanh Sơn, Đặng Quốc Vương, ISSN1859-4557, Tạp chí khoa học và Công nghệ năng lượng, Đại học Điện Lực Hà Nội, số 19/2019.

[17]. Subproblem Finite Element Method for Computing Eddy Current and Magnetic Fields on Conducting Regions for High Voltage Cables, Vuong Q. Dang, Tuan Ph. Anh, Thinh V. Tran, Hung D. Bui and Doanh V. Pham, Journal of Automation today, Vol. 131, No. 1 (2011), pp. 14-

[18]. Using Edge Elements for Modeling of 3-D Magnetodynamic Problem via a Subproblem Method, Dang Quoc Vuong and Christophe Geuzaine, ISSN 1859-0128, Sci. Tech. Dev. J. Issue 1, No 23 (1), pp. 439-445, Vol 22, 2019.

[19].  Modeling of External Rotor Brushless DC Motor via a Finite Element Method-Application to for Electric Bike, Bui Minh Dinh and Dang Quoc Vuong*, ISSN 1859-1043, Journal of Military Science and Technology, Special Issue-No.63A, pp. 52-59, 11- 2019.

[20].  Modeling of a Gapped Inductor with the Magnetic vector Potential Formulation via a Subproblem Method, Dang Quoc Vuong and Bui Minh Dinh, ISSN 1859-1043, Journal of Military Science and Technology, Special Issue-No.64, pp. 22-26, 12- 2019.

[21]. Electric Motor designs with skewing structure to minimize torque ripple, Vuong.Dang Quoc and Bui Minh Dinh, ISSN 1859-3585 – Tạp chí Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, No (55) 1/2019.

[22]. Electromagnetic Design of a 2.2 kW Interior Permanent Magnet Synchronous Motor for CNC Milling Machine (phan bien), Vuong.Dang Quoc, Nguyen Quang Dich and Bui Minh Dinh, ISSN 1859-3585 – Tạp chí Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, accepted for publication in 2020.

[23]. ANALYSIS OF TEMPERATURE DISTRIBUTION IN AMORPHOUS CORE DRY-TYPE CAST-RESIN TRANSFORMERS VIA A FINITE ELEMENT METHOD, Pham Hong Hai, Le Duc Tung, Dang Quoc Vuong and Pham Van Binh, ISSN 1859-1043, Journal of Military Science and Technology, accepted for publication in 2020.

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

[1]. Subproblem method with dual finite element formulations for accurate thin shell models, Vuong Q. Dang, P. Dular, R.V. Sabariego, V. Mauricio, P. Kuo-Peng,  L. Krähenbühl, C. Geuzaine,  Proceedings of the XV International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering (ISEF2011, Madreira, Portugal).

[2]. Subproblem approach for Thin Shell Dual Finite Element Formulations, Vuong Q. Dang, P. Dular, R.V. Sabariego, L. Krähenbühl, C. Geuzaine “18th Conference on the Computation of Electromagnetic Fields”, Sydney, Austrilia, 12-15 November 2011, July.

[3]. Accurate h-conform Finite Element Model of Multiply Connected Thin Regions via a Subproblem Method,   Vuong Q. Dang, P. Dular, R.V. Sabariego, L. Krähenbühl, C. Geuzaine,  Proceeding of the 15th Biennial IEEE Conference on Electromagnetic Field Computation (CEFC2012, Oita, Japan).

[4]. Subproblem h-Conform Formulation for Accurate Thin Shell Models Between Conducting and Nonconducting Regions, Vuong Q. Dang, P. Dular, R.V. Sabariego, L. Krähenbühl, C. Geuzaine. Proceeding of the 9th International Sysposium on Electric and Magnetic Fields (EMF 2013, Bruges, Belgium).

[5]. Dual Formualations for Accurate Thin Shell Models in a Finite Element Subproblem Method, Vuong Q. Dang, P. Dular, R.V. Sabariego, L. Krähenbühl, C. Geuzaine, Proceeding of the 19th Compumag Conference on the Computation of Electromagnetic Fields (CPM 2013, Budapest, Hungary).

[6]. Modeling of Thin Shell Finite Element Magnetic Models via a Subproblem Method, Vuong Q. Dang, P. Dular, C. Geuzaine, Proceeding of the 9th  Ẻuopean Conference on the Numerical Mehtods in Electromagnetics (Numelec 15-17 November, 2017, Paris, France).

[7]. A Subproblem Finite Element Method for Computation of Eddy Currents and Associated Losses in Transformers, Hai Khuong VanVuong Dang Quoc and Christophe Geuzaine Proceeding of the 9th International Sysposium on Electric and Magnetic Fields (EMF 10-12 April 2018, Darmstadt, Germany).

[8]. Two-way coupling of  Thin Shell Finite Element Magnetic Models via an Iterative Subproblem MethodVuonQDang, Patrick Dular and   Christophe Geuzaine . Proceeding of 19th InternationaSymposium on ElectromagnetiFields in Mechatronics, Electricaand Electronic Engineering, 29-31 August, Nancy, France).

[9]. Acurrate Thin Shell Finite Element Magnetic Models via an Interative Subproblem MethodVuonQDang, Patrick Dular and   Christophe Geuzaine. Proceeding of the 22tCompumaConference on the Computation of ElectromagnetiFields (CPM 2019, Paris, France).

 

Phát minh sáng chế