TS. Đỗ Mạnh Cường

Giảng viên, Bộ môn Tự Động Hóa Công Nghiệp

Viện Điện

Tel: 02438696211                                Email: cuong.domanh@hust.edu.vn

 

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • Điện tử công suất
  • Mô hình hóa và mô phỏng

Sau đại học

 

Các hướng nghiên cứu chính

 

 

Đề tài Đã tham gia

Mã đề tài

Tên đề tài

Chức danh

 

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

Piezoelectric Transformer Integration Possibility in High Power Density Applications - ISBN 978-3-940046-85-7 – 2008. Internet - Link

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

[1].  Manh Cuong Do, T. Hanisch, H. Gueldner, High Voltage Igniter Based on Discontinuous Working Mode of Piezoelectric Transformers - Hội nghị toàn châu Âu về Điện tử công suất và ứng dụng – EPE 2005 – Dresden – Germany

[2].  Manh Cuong Do, T. Hanisch, H. Gueldner, "Igniter for HID Lamp Based on Discontinuous Working Mode of Piezoelectric Transformers" - PEDS - Kuala Lumpur, November/2005

[3].  Manh Cuong Do, T. Hanisch, H. Gueldner, "High Output Voltage DC/DC Converter Based on Parallel Connection of Piezoelectric Transformers" – SPEEDAM – Taormina – Sicily – Italia, 06/2006

 

Phát minh sáng chế