Truy cập nội dung luôn
Viện Điện

Đào Quý Thịnh

website

Giảng viên chính, Bộ môn Tự động hóa Công nghiệp

Tiến sỹ - Điều khiển chức năng, Học viện công nghệ Shibaura, Nhật Bản, 2019.

Thạc sỹ - Tự động hóa Công nghiệp, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2010.

Kỹ sư – Tự động hóa Công nghiệp, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2007.

Tel. 024-3869-2306                         Email: thinh.daoquy@hust.edu.vn

GIỚI THIỆU

Tiến sỹ Đào Quý Thịnh là giảng viên tại Bộ môn Tự động hóa Công nghiệp, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Anh nhận bằng Tiến sỹ về chuyên ngành điều khiển chức năng năm 2019 tại Học viện công nghệ Shibaura, Nhật Bản. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay gồm có: Robot và điều khiển robot, cơ nhân tạo, lý thuyết điều khiển. Tiến sỹ Thịnh đã công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí và hội nghị uy tín.

các môn học đảm nhiệm

Đại học:

  • EE4220: Điều khiển logic và PLC.
  • EE4225: Điều khiển PLC và mạng Công nghiệp.
  • EE3550: Điều khiển quá trình.
  • EE4364: DCS & SCADA.

Sau đại học:

các hướng nghiên cứu chính

  • Cơ nhân tạo.
  • Robot y tế và dịch vụ.
  • Lý thuyết điều khiển và ứng dụng.

Các Dự án ĐANG THỰC HIỆN

Mã số

Tên Đề tài

T2020-TT-002

Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm và điều khiển cơ nhân tạo

AGF-005 Nghiên cứu chế tạo robot phục hồi chức năng sử dụng cơ nhân tạo.

giải thưởng, Khen thưởng

 

Một số công bố khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1].  Quy-Thinh Dao, Manh-Linh Nguyen, Yamamoto, S.-I. Discrete-Time Fractional Order Integral Sliding Mode Control of an Antagonistic Actuator Driven by Pneumatic Artificial MusclesAppl. Sci. 2019, 9, 2503.

[2]. Quy-Thinh Dao, Yamamoto, S.IAssist-as-Needed Control of a Robotic Orthosis Actuated by Pneumatic Artificial Muscle for Gait Rehabilitation”. Appl. Sci. 2018, 8, 499.

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

 [1].  Quy-Thinh Dao, Shin-ichiroh Yamamoto, "Safety Enhancement of a Pneumatic Artificial Muscle Actuated Robotic Orthosis for Gait Rehabilitation", 4th Asia-Pacific Conference on Intelligent Robot Systems (ACIRS 2019), Nagoya, Japan, 2019

[2].   Quy-Thinh Dao, Yamamoto, S.I, “Modified Computed Torque Control of a Robotic Orthosis for Gait Rehabilitation.", In Proceedings of the 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC'18, Honululu Hawaii USA, 17-21 July 2018.

[3].  Quy-Thinh Dao, Yamamoto S. (2019) "Adaptive Impedance Control of a Robotic Orthosis Actuated by Pneumatic Artificial Muscle". In: Lhotska L., Sukupova L., Lacković I., Ibbott G. (eds) World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE Proceedings, vol 68/2 (Best Young Investigator Challenge Award of IFMBE).

[4].  Moriko HAGIWARA, Dao Quy Thinh, Tran Van Thuc, Takuma KAWAKAMI, Jinichi IIMURA, Riichi TAKIGUCHI, Yoshiyuki SHIBATA, Shin-ichiro YAMAMOTO, "Development of Body Weight Support Gait Training System using Pneumatic McKibben Actuator", The Proceedings of the 30th Bioengineering Conference Annual Meeting of BED/JSME.

[5].  Riichi TAKIGUCHI, Tran Van Thuc, Dao Quy Thinh, Takuma KAWAKAMI, Jinichi IIMURA, Moriko HAGIWARA, Yoshiyuki SHIBATA, Shin-ichiro YAMAMOTO, "Development of Body Weight Support Gait Training System using Pneumatic McKibben Actuator: To Evaluate Walking Posture Control by using the Body Weight Support System",The Proceedings of the 30th Bioengineering Conference Annual Meeting of BED/JSME.

[6].   Quy-Thinh Dao, Shin-ichiroh Yamamoto, " Trajectory Tracking Control of a Robotic Orthosis for Gait Rehabilitation: A Feedforward-Feedback Control Approach", The 10th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2017), Hokkaido, Japan, 2017.

[7].  Quy-Thinh Dao,  Moriko Hagiwara, Shin-ichiroh Yamamoto, "Design and Evaluation of the Lower-limb Robotic Orthosis for Gait Rehabilitation Actuated by Pneumatic Artificial Muscle", 5th International Conference on Biological and Medical Sciences ICBMS 2017, KitaKuyShu, Japan (Best Presentation).