Chương trình đào tạo Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

 

Chương trình kỹ sư 180 TC :

Chương trình kỹ sư được thiết kế dựa trên Khung trình độ quốc gia 2016, gồm tối thiểu 180TC. Bằng kỹ sư 180 TC tương đương với trình độ thạc sĩ theo khung trình độ quốc gia.

Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trong thời gian tới

Các chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân - thạc sỹ khoa học

Chương trình kỹ sư 4+1 áp dụng từ năm 2017 tương ứng với K62 (160 TC):

Chương trình áp dụng cho sinh viên từ K61 trở về trước