Bộ môn Điều khiển tự động

  

Bộ môn  Điều khiển tự động có 19 cán bộ trong biên chế với 4 nhóm chuyên môn:
 
-       Lý thuyết điều khiển tự động
-       Điều khiển quá trình
-       Kỹ thuật điều khiển số
-       Điều khiển hệ đa tác tử.

  
               BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
 
TT
Họ và tên
Chức vụ
E-mail
1
Nguyễn Thu Hà
Trưởng Bộ môn
ha.nguyenthu3@hust.edu.vn
2
Chu Đức Việt
Phó trưởng Bộ môn
viet.chuduc@hust.edu.vn
3
Nguyễn Hoài NamPhó trưởng Bộ môn nam.nguyenhoai@hust.edu.vn
 

 Thông tin về Hội ngành: 40 năm thành lập Bộ môn Điều khiển tự động.

 Kỷ yếu 40 năm thành lập Bộ môn Điều khiển tự động (1976-2016).

 

Update 02/2017