Cơ sở vật chất Cơ sở vật chất

 

TT

Đơn vị sử dụng

Địa chỉ đất, nhà

Mục đích sử dụng

Diện tích, số module

Ghi chú

1

Văn phòng Viện Điện

C1-319, 320, 321

Văn phòng Viện Điện

108m2, 03 module

 

 

 

C1-322

Ban lãnh đạo

72m2, 02 module

 

 

 

C1-323

Phòng họp

36m2, 01 module

 

 

 

C2-103

PTN Rockwell Automation

72m2, 02 module

 

 

 

 

 

 

 

2

Bm Hệ thống điện

C1-121

Phòng làm việc

72m2, 02 module

 

 

 

C1-120

PTN Hệ thống năng lượng tái tạo

72m2, 02 module

 

 

 

C1-119

PTN Kỹ thuật điện cao áp – Vật liệu điện

36m2, 01 module

 

 

 

C1-115

PTN Lưới điện – nhà máy điện

72m2, 02 module

 

 

 

C1-116

PTN Mô phỏng hệ thống điện

36 m2, 01 module

 

 

 

C1-117

Phòng làm việc

18m2, 1/2 module

 

 

 

C1-118

Văn phòng Bm

36m2, 01 module

 

 

 

C1-118B

Phòng họp Bm

36m2, 01module

 

 

 

C1-119

PTN Kỹ thuật điện cao áp – vật liệu điện

108m2, 03 module

 

 

 

C1-119B

Phòng làm việc

36m2, 01 module

 

 

 

C1-120

PTN năng lượng tái tạo

72m2, 02 module

 

 

 

C1-121

Phòng làm việc

72m2, 02 module

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Bm Thiết bị điện – ĐT

C1-106

PTN máy điện

108m2, 03 module

 

 

 

C1-107

PTN thiết bị điện tử & điều khiển

36m2, 01 module

 

 

 

C1-111

PTN chuyên đề

18m2, 1/2 module

 

 

 

C1-112

PTN kỹ thuật điện

108m2, 03 module

 

 

 

C3-106

Phòng họp Bm

36m2, 01 module

 

 

 

C3-105

Phòng làm việc

36m2, 01 module

 

 

 

C3-4-101

PTN phần tử tự động

24m2, 01 module

 

 

 

 

 

 

 

4

Bm Kỹ thuật đo & THCN

C1-108

Phòng họp Bm

36m2, 01 module

 

 

 

C1-109

Phòng làm việc

36m2, 01 module

 

 

 

C1-110

Phòng làm việc

18m2, 1/2 module

 

 

 

C1-310

PTN điện tử

36m2, 01 module

 

 

 

C1-413

PTN vi xử lý

36m2, 01 module

 

 

 

C2-100A

PTN ABB

72m2, 02 module

 

 

 

C2-100B

PTN Kỹ thuật đo lường

72m2, 02 module

 

 

 

 

 

 

 

5

Bm Tự động hóa CN

C9-101

Phòng làm việc

36 m2, 01 module

 

 

 

C9-102

Phòng làm việc

36 m2, 01 module

 

 

 

C9-103

Phòng làm việc

36 m2, 01 module

 

 

 

C9-104

Văn phòng

36 m2, 01 module

 

 

 

C9-111

Phòng thí nghiệm Mitsubishi

50 m2, 01 module

 

 

 

C9-203

Phòng nghiên cứu ĐTCS

72 m2, 02 module

 

 

 

 

 

 

 

6

Bm Điều khiển tự động

C9-312

Phòng làm việc

60 m2, 01 module

 

 

 

C9-313

Phòng làm việc

20 m2, 01 module

 

 

 

C9-314

Phòng làm việc

20 m2, 01 module

 

 

 

C9-315

PTN điều khiển tự động

20 m2, 01 module

 

 

 

C9-316

PTN Siemens

90 m2, 01 module

 

 

 

 

 

 

 

7

Trung tâm đào tạo thực hành kỹ thuật điện

A-100

Phòng thí nghiệm thuỷ lực

70 m2

 

 

 

A-111

Phòng thực hành máy tính

50 m2

 

 

 

A-211

Phòng thực hành Truyền động điện

50 m2

 

 

 

A-209

Phòng thực hành điện tử công suất

 

50 m2

 

 

 

A-203

Phòng thực hành điều khiển quá trình

 

50 m2

 

 

 

A-205

Phòng thực hành điều khiển Logic và PLC

 

50 m2

 

 

 

A-304

Phòng thực hành lý thuyết mạch

76 m2

 

 

 

A-306

Phòng thực trường điện từ

76 m2

 

 

 

T-101

Phòng thí nghiệm máy điện hoặc truyền động điện

80 m2

 

 

 

T-201

Phòng thí Schneider

80 m2

 

 

 

T-202

Thực hành TN nhập môn

80 m2

 

 

 

T-203

Thực hành TN nhập môn

120 m2