ThS. CHU ĐỨC VIỆT

Giảng viên; Phó trưởng Bộ môn

Bộ môn Điều khiển tự động

Viện Điện

Tel. 024-3869-6211                               Email: viet.chuduc@hust.edu.vn

giới thiệu

Thạc sỹ Chu Đức Việt là giảng viên bộ môn Điều khiển tự động Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • Hệ thống điều khiển số
  • Thiết kế hệ thống điều khiển nhúng

 

Sau đại học

 

Các hướng nghiên cứu chính

  • Hệ thống điều khiển số
  • Thiết kế hệ thống điều khiển nhúng
  • Bài toán điều khiển dựa trên IoT
  • Điều khiển hệ điện cơ

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

Phát minh sáng chế