Cán bộ và giảng viên Cán bộ và giảng viên

Đội ngũ cán bộ: 146

  • Cán bộ giảng dạy: 120
    • 62 tiến sĩ
    • 85% tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài
  • Cán bộ kĩ thuật: 22
23 cán bộ
22 cán bộ
26 cán bộ
33 cán bộ
22 cán bộ
Bộ môn Trung tâm đào tạo thực hành kĩ thuật Điện 08 cán bộ
Văn phòng khoa:
03 cán bộ