các ngành đào tạo các ngành đào tạo

Viện Điện hiện nay đang triển khai hai ngành đào tạo chuẩn và ba chương trình đào tạo thuộc Chương trình ELITECH.

Chương trình chuẩn với hai ngành đào tạo:

Các chương trình ELITECH gồm có: