PGS.TS. BẠCH QUỐC KHÁNH

Giảng viên, Bộ môn Hệ thống điện

Tel. 024-38692009     Email:  khanh.bachquoc@hust.edu.vn

giới thiệu

Tốt nghiệp tiến sỹ về mạng và hệ thống điện năm 2001 tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Công tác tại bộ môn Hệ thống điện, Viện Điện, Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 2002.

Tu nghiệp sau tiến sỹ tại Hàn Quốc 2004-2005 (Lab Hệ thống điện, Trường Kỹ thuật, ĐHQG Seoul), Mỹ 2010-2011 (Trung tâm hệ thống điện tiên tiến - CAPS, ĐH tiểu bang Florida)

Các môn học đảm nhiệm

 • Hệ thống cung cấp điện

 • Thiết kế và vận hành lưới phân phối điện

 • Chất lượng điện năng (Power Quality)

 • Quản lý nhu cầu điện năng (Demand Side Management)

Các hướng nghiên cứu chính

 • Quy hoạch, thiết kế và vận hành lưới phân phối điện

 • Độ tin cậy và Chất lượng điện năng

 • Quản lý và sử dụng hiệu quả năng lượng

 • Các hệ thống điện nhỏ (Microgrid)

Đề tài đang thực hiện

       Chủ trì

  Tên đề tài

       EVN/NPC

  Sử dụng tụ bù giảm tổn thất lưới phân phối điện có xét sóng hài

NHÓM NGHIÊN CỨU (LAB)

Phân phối điện thông minh (Smart Power Distribution – SPD Lab)

C1-118, Đại học Bách khoa Hà Nội

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 1. Trần Đình Long, Nguyễn Sỹ Chương, Lê Văn Doanh, Bạch Quốc Khánh, Hoàng Hữu Thận, Phùng Anh Tuấn, Đinh Thành Việt, Sách tra cứu về chất lượng điện năng.

Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội, 2013

 1. Trần Đình Long, Bạch Quốc Khánh, Vũ Đình Luyến, Đặng Hữu Ngọ, Trần Tương Như, Chu Văn Tiến, Tài liệu tập huấn QCVN 12:2014/BXD Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng.
Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội, 2016

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 1. Bạch Quốc Khánh, Đặng Quốc Thống, “Phân tích cơ cấu thành phần nhu cầu phụ tải trong đồ thị phụ tải ngày của hệ thống điện”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Các trường ĐH Kỹ thuật, Số 23+24, trang 82-85, 4.2000.
 2. Bạch Quốc Khánh, Đặng Quốc Thống, “Đánh giá tác động của giải pháp DSM san bằng đồ thị phụ tải đến tổn thất điện năng lưới phân phối điện đô thị”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Các trường ĐH Kỹ thuật, Số 25+26, trang 52-56, 12.2000.
 3. Bạch Quốc Khánh, Trần Đình Long, Đặng Quốc Thống, “Lựa chọn tần số của tín hiệu điều khiển phụ tải bằng sóng trong lưới phân phối điện”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Các trường ĐH Kỹ thuật, Số 27+28, trang 41-44, 3.2001.
 4. Bạch Quốc Khánh, Đặng Quốc Thống, Đặng Diệu Hương, “Xác định nhanh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của hệ thống cung cấp điện đô thị khi vận hành”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Các trường ĐH Kỹ thuật, Số 36+37, trang 104-108, 8.2001.
 5. Bạch Quốc Khánh, Đặng Quốc Thống, “Lựa chọn thông số cấu trúc hợp lý trạm biến áp phân phối cho các khu vực nông thông”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Các trường ĐH Kỹ thuật, Số 46+47, trang 87-91, 1.2004.
 6. Bach Quoc Khanh, Dong-Jun Won, Seung-Il Moon, “Fault Distribution Modeling Using Stochastic Bivariate Models For Prediction of Voltage Sag in Distribution Systems”, IEEE Transactions On Power Delivery, pp. 347-354, Vol.23, No.1, January 2008 (SCI and SCOPUS, Q1).
 7. Bạch Quốc Khánh, Nguyến Công Thắng, “Đánh giá sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới phân phối có xét đến thời gian cắt của thiết bị bảo vệ”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Các trường ĐH Kỹ thuật, Số 71, Q.1, trang 30-34, 2009.
 8. Bạch Quốc Khánh, Phùng Thế Anh, “Đánh giá sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới điện truyền tải 220kV Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Các trường ĐH Kỹ thuật, Số 77, Q.1, trang 72-76, 2010.
 9. Nguyễn Đức Huy, Lã Minh Khánh, Bạch Quốc Khánh, Xác định vị trí và dung lượng bù tối ưu trong lưới phân phối hình tia, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Các trường ĐH Kỹ thuật, Số 88, trang 1-5, 2012.
 10. Vũ Văn Thắng, Đặng Quốc Thống, Bạch Quốc Khánh, "Nghiên cứu qui hoạch hệ thống cung cấp điện trong thị trường điện cạnh tranh dưới ảnh hưởng của giá điện", Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐH Thái Nguyên, tập 102, số 02, trang 81-86, 2013.
 11. V. V. Thang, N. T. D. Thuy, D. Q. Thong, B. Q. Khanh, "A Novel Model Calculated Distribution Systems Planning Intergrated Distribution Generators for Competitive Electricity Markets", Journal of Software Engineering and Applications (JSEA), pp. 42-48, Vol. 6, Mar 2013.
 12. Nguyễn Văn Minh, B. Q. Khánh, "Phân tích và nhận dạng hiện tượng cộng hưởng sắt từ trên lưới phân phối Việt Nam bằng Wavelet", Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐH Công nghiệp Hà Nội, Số 16, Trg 12-18, Tháng 6/2013.
 13. Vũ Văn Thắng, Đặng Quốc Thống, Bạch Quốc Khánh, "Nghiên cứu mô hình hai buớc qui hoạch hệ thống cung cấp điện khi xét đến đồ thị phụ tải và giá điện", Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐH Thái Nguyên, tập 118, số 04, trang 61-66, 2014.
 14. Vũ Văn Thắng, Đặng Quốc Thống, Bạch Quốc Khánh, "Qui hoạch hệ thống cung cấp điện xét đến khả năng tham gia của nguồn tuabin khí hay máy phát diesel", Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐH Thái Nguyên, tập 128, số 14, trang 3-10, 2014.
 15. Vũ Văn Thắng, Đặng Quốc Thống, Bạch Quốc Khánh, "Qui hoạch hệ thống cung cấp điện xét đến khả năng tham gia của nguồn pin mặt trời", Tạp chí Khoa học và Công nghệ, các trường Đại học kỹ thuật, tập 115, trang 20-25, 2016.
 16. Vũ Văn Thắng, Nguyễn Quang Thuấn, Bạch Quốc Khánh, "Tính toán công suất và dung lượng tối ưu của BESS trong hệ thống nguồn pin mặt trờ nối lưới", Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, số 35, trang 24, 2016.
 17. Vũ Văn Thắng, Bạch Quốc Khánh, "Vị trí và công suất tối ưu của tụ điện trong qui hoạch và cải tạo hệ thống phân phối", Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, Số 3(112), Quyển 1, trang 56-59, 2017.
 18. Nguyễn Đức Huy, Bạch Quốc Khánh, "Application of support vector machines for power system transient stability classification", Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Các trường ĐH Kỹ thuật, số 120C, trang 7-12, Hà Nội, 2017.
 19. Bach Quoc Khanh, "Mô phỏng bằng MatLab/Simulink các vấn đề liên quan đến chất lượng điện năng trong lưới phân phối công nghiệp với sự hiện diện của lò hồ quang điện", Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Số 41, trang 15-17, 2017.
 20. Bạch Quốc Khánh, Nguyễn Văn Minh, "Một trường hợp đánh giá tổn thất điện năng trong hệ thống cung cấp điện tòa nhà bị ô nhiễm sóng hài", Tạp chí Khoa học và Công nghệ, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, số 42, trang 8-11, 2017.
 21. Nguyễn Văn Minh, Bạch Quốc Khánh, "Tối ưu vị trí và dung lượng tụ bù trong lưới phân phối mẫu 16 nút sử dụng thuật toán di truyền để giảm tổn thất điện năng", Tạp chí Khoa học và Công nghệ, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, số 42, trang 20-24, 2017.
 22. Nguyễn Văn Minh, Bạch Quốc Khánh*, Phạm Việt Phương, "Lựa chọn vị trí và dung lượng của thiết bị điều áp động nhằm hạn chế hậu quả của sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới phân phối 16 nút bằng thuật toán di truyền (GA)", Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 120, Quyển 2, trang 67-72, 2017. 
 23. Vũ Văn Thắng, Bạch Quốc Khánh, "Ảnh hưởng của tải ngẫu nhiên tới tổn thất điện năng trong lưới điện phân phối", Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH  Thái Nguyên, tập 176, số 16, trang 95-102, 2017.
 24. Nguyễn Văn MinhBạch Quốc Khánh, Phạm Việt Phương, "Mô phỏng so sánh hiệu quả khắc phục sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới phân phối mẫu 13 nút của IEEE bởi DVR và D-Statcom", Tạp chí Khoa học và Công nghệ, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, số 43, trang 25-30, 2018.
 25. Nguyễn Văn Minh, Bạch Quốc Khánh*, "Sử dụng thuật toán di truyền chọn vị trí tụ bù trong lưới phân phối có sóng hài nhằm giảm tổn thất điện năng và cải thiện tổng biến dạng sóng hài (THD)", Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, Số 122, trang 37-41, 2018.
 26. Nguyễn Văn Minh, Bạch Quốc Khánh, Phạm Việt Phương, "Đánh giá hiệu quả nâng cao chất lượng điện năng của các thiết bị D-FACTS trong lưới điện công nghiệp có lò hồ quang", Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường ĐH Điện lực, Số 15, trang 32-44, 2/2018.
 27. Hoàng Trần Thành, Bạch Quốc Khánh*, "Về hiệu quả giảm tổn thất điện năng do sóng hài trong hệ thống cung cấp điện tòa nhà do tụ bù cosφ", Tạp chí Khoa học và Công nghệ , Đại học Đà Nẵng, số 124(3), trang 69-74, 2018. 
 28. Nguyen Van Minh, Bach Quoc Khanh*, "Optimally Capacitor Sizing and Locating in 16 Bus IEEE test Distribution System with The Presence of Electric Arc Furnace for Loss Reduction and THD Improvement", Journal of International Council on Electrical Engineering (for ICEE2018), Vol. 8, 2018. Online ISSN: 2234-8972.
 29. Nguyễn Văn Minh, Bạch Quốc Khánh*, "Lựa chọn vị trí và dung lượng của thiết bị D-STATCOM nhằm khắc phục sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới phân phối 16 nút sử dụng thuật toán GA", Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 126(5), trang 79-83, 2018.
 30. Khanh Q. Bach, Minh V. Nguyen, "Using the Norton’s Equivalent Circuit of DVR in Optimizing the Location of DVR for Voltage Sag Mitigation in Distribution System", GMSARN International Journal Vol.12, No. 3, pp 139-144, Sep. 2018. (SCOPUS, Q4).
 31. Bạch Quốc Khánh, Nguyễn Văn Minh, "Phân tích các yếu tổ ảnh hưởng trong bài toàn sử dụng DVR nhằm cải thiện sụt áp ngắn hạn trong lưới phân phối", Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 130(9), trang 31-35, 2018.
 32. Bach Quoc Khanh, "A Novel Method For The Improvement Of SARFIX Of Distribution System Using One D-STATCOM Considering Its Limited Current", GMSARN International Journal Vol. 13, No. 1, pp. 52-57, Mar. 2019 (SCOPUS, Q4).
 33. Bach Quoc Khanh, "SARFIX Improvement for Distribution System by Dynamic Voltage Restorer Considering Its Limited Current", Journal of Science and Technology Development VNU-HCM, Vol 21, No. K3 - 2018.
 34. Nguyen Van Minh, Bach Quoc Khanh*, "A Novel Comparison on “Central Improvement” of Voltage Dips in 16-Bus Distribution System by D-Statcom and DVR", GMSARN International Journal Vol.13, No. 2-3, pp. 74-80, Apr. 2019 (SCOPUS, Q4).
 35. Bach Quoc Khanh, Masahide Hojo, "Optimally selecting the location of a multiple of D-STATCOMs for the improvement of SARFIX due to faults in the IEEE 33-Bus Distribution System", IEEJ Transactions on Electrical and Electronics Engineering, Vol. 14, No. 8, pp. 1172-1180, July. 2019 (SCI and SCOPUS, Q3).
 36. Bach Quoc Khanh, "A Novel Method for Global Voltage Sag Compensation in IEEE 69 Bus Distribution System by Dynamic Voltage Restorers", Journal of Engineering Science and Technology (JESTEC), Vol. 14, No. 4, pp. 1893-1911, 2019 (SCOPUS, Q2).
 37. Bach Quoc Khanh, "Optimal placement of Dynamic Voltage Restorer – Solid State Fault Current Limiter combination for Global Voltage Sag Mitigation in Distribution System", Journal of Science and Technology, The University of Danang, Vol. 17, No. 6, pp. 44-49, 2019.
 38. Bach Quoc Khanh, "Optimizing The Placement of A Number of D-STATCOMs For Improving SARFIX In The Distribution System", Journal of Science and Technology Development VNU-HCM, Vol.2 No. 1, pp 22-32, 2019
 39. Bach Quoc Khanh, "Central Improvement Of Voltage Sags In The IEEE 33-Bus Distribution System By A Number of D-STATCOMs", Journal of Science and Technology, Technical Universities, Vol. 139, pp. 12-17, 2019.
 40. Le Minh Thang, Dinh Trung Hieu, Bach Quoc Khanh*, Nguyen Khac Phong, Tran Manh Hung, "GA Based Multi-Objective Optimization Of Capacitor Sizing And Location in Distribution System With Electric Arc Furnaces", GMSARN International Journal Vol.15, No. 2, pp 97 - 102, June, 2020 (SCOPUS Q3).
 41. Le Minh Thang, Dinh Trung Hieu, Le Duc Tung, Bach Quoc Khanh*, "GA Based Multi-objective Optimizing Size and Location of One STATCOM for global voltage sag mitigation in Distribution System", GMSARN International Journal (Ref. GMSARN-20E-23, accepted Jun. 11, 2020, SCOPUS Q3).

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 1. Đặng Quốc Thống, Bạch Quốc Khánh, “Lựa chọn thông số cấu trúc hợp lý cho các hệ thống cung cấp điện đô thị”, Tuyển tập công trình khoa học, Hội nghị Khoa học Lần thứ 17, Trường Đại học Bách khoa Hà nội, Hà Nội, 10.1996.
 2. Bach Quoc Khanh, Nguyen Hong Phuc, “Prediction of Voltage Sag in The Transmission System of Vietnam, A Case Study”, Proceedings, IEEE PES Power System Conference and Exposition, 20-23 March, 2011, Phoenix, Arizona, USA.
 3. Bach Quoc Khanh, “Assessment of Voltage Sag in Distribution System Regarding The Uncertainty of Wind Based Distributed Generation”, Proceedings, IEEE Energy Tech 2011, 25-26 May, 2011, Cleveland, Ohio, USA.
 4. Vu Van Thang, Dang Quoc Thong, Bach Quoc Khanh, “A New Model Applied to the Planning of Distribution Systems for Competitive Electricity Markets”, Proceedings, 4th International Conference on Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power Technologies (DRPT), Weihai, Shandong, China, 6-9 July, 2011.
 5. Bach Quoc Khanh, “Analysis of DSM’s Impacts on Electric Energy Loss in Distribution System Using VPI Model”, Proceedings, 2011 IEEE Power Engineering Society General Meeting, 24-29 July 2011, Detroit, Michigan, USA.
 6. Vu Van Thang, Nguyen Hong Kong, Dang Quoc Thong, Bach Quoc Khanh, “A Novel Model to Determine Optimizing Power and Capacity for Energy Storage Systems on Competitive Electricity Markets”, Proceedings, The 9th International Conference on Power Electronics and Drive Systems, IEEE-PEDS 2011, 5-8 December, 2011, Singapore.
 7. Bach Q. Khanh, J. Lian, B. Ramachandran, S. Srivastava, D. Cartes, “Mitigating Voltage Sags Due to DOL Starting of Three Phase Asynchronous Motors Using Dynamic Voltage Restorer (DVR)”, Proceedings, IEEE PES Transmission and Distribution Conference and Exposition, May 7th-10th, 2012, Orlando, Florida, USA.
 8. V. V. Thang, L. T. Phong, D. Q. Thong, B. Q. Khanh, "A Two-Stage Model Calculated Distribution System Planning Intergrated Distribution Generator", Proceedings, IWRE 2013, Hanoi, 2-3 Oct., 2013.
 9. Bach Quoc Khanh, "Modelling Power Quality Phenomena in Distribution System Connected with Electric Arc-furnace Using Matlab/Simulink", RCEEE2016 Proceedings, 17-18 Nov. 2016.
 10. Nguyen Van Minh, Bach Quoc Khanh, Pham Viet Phuong, "Comparative simulation results of DVR and D-STATCOM to improve voltage quality in distributed power system", Proceedings, IEEE-ICSSE2017, Ho Chi Minh city, 21-23 July, 2017.
 11. Bach Quoc Khanh, Nguyen Cao Phong, "On Global Voltage Sag Mitigation By Solid-State Fault Current Limiter in Distribution Systems", Proceedings, The 13th SEATUC Symposium, pp. 318-321, Hanoi, 14-15, Mar 2019.
 12. Bach Quoc Khanh, "A new Comparison of D-FACTS Performance on global voltage sag compensation in distribution system", Proceedings, Asia Power and Energy Engineering Conference (APEEC 2019), Chengdu, China, March 29 to 31, 2019 (IEEE and SCOPUS indexed)
 13. Bach Quoc Khanh, "On optimally positioning a multiple of Dynamic Voltage Restorers in distribution system for global Voltage Sag mitigation", Proceedings, Asia Power and Energy Engineering Conference (APEEC 2019), Chengdu, China, March 29 to 31, 2019 (IEEE and SCOPUS indexed).