Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

16. TS. Trịnh Hoàng Minh

 THÔNG TIN CHUNG

 

 

TS. Trịnh Hoàng Minh

Giảng viên

Bộ môn Điều khiển tự động

Viện Điện

Tel. 024-3869-6211

Email: minh.trinhhoang@hust.edu.vn

Website cá nhân: https://sites.google.com/view/minhhoangtrinh

 

CÁC MÔN HỌC ĐẢM NHIỆM

  • Lý thuyết điều khiển 1
  • Lý thuyết điều khiển 2
  • Điều khiển nối mạng

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

  • Điều khiển hệ đa tác tử
  • Điều khiển đội hình và định vị mạng cảm biến
  • Lý thuyết đồ thị cứng

CÁC DỰ ÁN/ĐỀ TÀI ĐÃ THAM GIA

Mã số

Tên dự án/đề tài

Chức danh

 

 

 

SÁCH/CHƯƠNG SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

Tên sách/chương sách

Nhà xuất bản

 

 

MỘT SỐ CÔNG BỐ KHOA HỌC ĐIỂN HÌNH

Tạp chí khoa học

[1]. Minh Hoang Trinh, Quoc Van Tran, and Hyo-Sung Ahn, "Minimal and Redundant Bearing Rigidity: Conditions and Applications," Transactions on Automatic Control, Early Access. 

[2]. Hyo-Sung Ahn and Minh Hoang Trinh, “Consensus under Biased Alignment,” Automatica, Vol. 110, Dec. 2019, 108605.

[3]. Minh Hoang Trinh, Daniel Zelazo, and Hyo-Sung Ahn, “Pointing Consensus and Bearing-Based Solutions to the Fermat-Weber Location Problem,” Transactions on Automatic Control, Vol. 65, Iss. 6, 2020. 

[4]. Quoc Van Tran, Minh Hoang Trinh, Daniel Zelazo, Dwaipayan Mukherjee, and Hyo-Sung Ahn, “Finite-time Bearing-only Formation Control via Distributed Global Orientation Estimation,” Transactions on Control of Network Systems, Vol. 2, Issue 6, 2019, pp. 702 – 712.

[5]. Minh Hoang Trinh, Shiyu Zhao, Zhiyong Sun, Daniel Zelazo, Brian D. O. Anderson, and Hyo-Sung Ahn, “Bearing-Based Formation Control of A Group of Agents with Leader-First Follower Structure,” IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 64, Issue 2, 2019, pp. 598 - 613.

[6]. Minh Hoang Trinh, Chuong Van Nguyen, Young-Hun Lim and Hyo-Sung Ahn, “Matrix-Weighted Consensus and Its Applications,” Automatica, Vol. 89, Mar. 2018, pp. 415-419.

[7]. Viet Hoang Pham, Minh Hoang Trinh, and Hyo-Sung Ahn, “Formation Control of Rigid Graph with Flex Edges”, International Journal on Robust and Nonlinear Control, Vol. 28, Issue 6, 2018, pp. 2543–2559.

[8]. Minh Hoang Trinh, Dwaipayan Mukherjee, Daniel Zelazo, and Hyo-Sung Ahn, “Formations of Directed Cycle with Bearing-only Measurements”, International Journal on Robust and Nonlinear Control, Vol. 28 Issue 3, 2018, pp. 1074-1096.

[9]. Minh Hoang Trinh, Viet Hoang Pham, Myoung-Chul Park, Zhiyong Sun, Brian D. O. Anderson, and Hyo-Sung Ahn, “Comments on “Global Stabilization of Rigid Formations in The Plane”,” Automatica, Vol 77, March 2017, pp. 393-396.

[10]. Minh Hoang Trinh, Gwi-Han Ko, Viet Hoang Pham, Kwang-Kyo Oh, and Hyo-Sung Ahn, “Guidance Using Bearing-Only Measurements with Three Beacons in The Plane,” Control Engineering Practice, Vol. 51, 2016, pp. 81 – 91.

[11]Minh Hoang Trinh, Byung-Hun Lee, Hyo-Sung Ahn, “The Fermat-Weber Location Problem in Single Integrator Dynamics Using Only Local Bearing Angles”, Automatica, Vol. 59, Sept. 2015, pp. 90-96.

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

[1]. Seong-Ho Kwon, Minh Hoang Trinh, Kwang-Kyo Oh, Shiyu Zhao, Hyo-Sung Ahn, “Infinitesimal Weak Rigidity, Formation Control of Three Agents, and Extension to 3-Dimensional Space”, SICE Annual Conference, Nara, Japan, 2018, pp. 266 - 271.

[2]. Minh Hoang Trinh, Byung-Hun Lee, Mengbin Ye, Hyo-Sung Ahn, "Bearing-based Formation Control and Network Localization via Global Orientation Estimation," Proc. of the IEEE Conference on Control Technology and Applications (CCTA), Copenhagen, Denmark, 2018pp. 1084 - 1089.

[3]. Quoc Van Tran, Minh Hoang Trinh, Hyo-Sung Ahn, “Surrounding formation of star frameworks using bearing-only measurements,” Proc. of the European Control Conference (ECC), Limassol, Cyprus, 2018, pp. 368-373.

[4]. Minh Hoang Trinh, Daniel Zelazo, Quoc Van Tran, Hyo-Sung Ahn, “Pointing Consensus for Rooted Out-Branching Graphs,” Proc. of  the American Control Conference (ACC), Milwaukee, USA, 2018, pp. 3648-3653.

[5]. Viet Hoang Pham, Minh Hoang Trinh, Hyo-Sung Ahn, “Finite-Time Convergence of Acyclic Generically Persistent Formation,” Proc. of the American Control Conference (ACC), Milwaukee, USA, 2018, pp. 3642-3647.

[6]. Shiyu Zhao, Zhiyong Sun, Daniel Zelazo, Minh Hoang Trinh, Hyo-Sung Ahn, “Laman Graphs Are Generically Bearing Rigid in Arbitrary Dimensions,” Proc. of the 56th IEEE Conference on Decision and Control (CDC), Melbourne, Australia, 2017, pp. 3356-3361.

[7]. Minh Hoang Trinh, Dwaipayan Mukherjee, Daniel Zelazo, and Hyo-Sung Ahn, “Finite-Time Bearing-only Formation Control,” Proc. of the 56th IEEE Conference on Decision and Control (CDC), Melbourne, Australia, 2017, pp. 1578-1583.

[8]. Minh Hoang Trinh, Dwaipayan Mukherjee, Daniel Zelazo, and Hyo-Sung Ahn, “Planar Bearing-only Cyclic Pursuit for Target Capture,” Proc. of the 20th IFAC World Congress (IFAC WC 2017), Toulouse, France, pp. 10136-10141.

[9].  Minh Hoang Trinh, Myoung-Chul Park, Zhiyong Sun, Brian D. O. Anderson, Viet Hoang Pham, Hyo-Sung Ahn, “Further Analysis on Graph Rigidity,” Proc. of the 55th IEEE Conference on Decision and Control (CDC), Las Vegas, USA, NV, 2016, pp. 922-927.

[10].Minh Hoang Trinh, Kwang-Kyo Oh, Hyo-Sung Ahn, “Bearing-only control of leader-first follower formations,”  Proc. of the 14th IFAC Symposium on Large Scale Complex Systems: Theory and Applications, Riverside, CA, USA, 2016, pp. 7 – 12.

Phát minh sáng chế

 

       

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 0 7 0 1 0
Đang online: 114
Hôm nay: 9067
Trong tuần: 60799
Trong tháng: 132196