Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

11. TS. Lê Việt Tiến

 

Họ và tên

TS. Lê Việt Tiến

 

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 119B nhà C1

Email :

tien.leviet@hust.edu.vn

Tel :

04 3 8692009

Fax :

04 3 6231478

Các môn giảng dạy:

-          Cung cấp điện

-          Hệ thống Cung cấp điện

-           

Hướng nghiên cứu:

-          Chất lượng điện năng,

-          Smart-grid

Các công trình NC đã công bố

 

 1. Le Viet Tien and Bundhit Eua-Arporn, "Distribution System Planning with Consideration of Uncertainties on Both Supply and Demand Sides", EECON 28, October 2005, Phuket, Thailand.
 2. Le Viet Tien and Bundhit Eua-Arporn, "Distribution System Planning With Consideration of Uncertainty and System Reliability Cost", ICEE 2007, May 10-11, 2007, Phuket, Thailand.
 3. Le Viet Tien and Thavatchai Tayjasanant, “Analytical Approach to Prediction of Voltage Sags in Large Power Systems”, IEEJ-EIT Symposium, December 19-20, 2007, Bangkok, Thailand.
 4. Le Viet Tien and Thavatchai Tayjasanant, “Analytical Approach to Prediction of Voltage Sags in Large Power Systems”, The Electrical and Electronics Engineering Fieldwise Seminar on Advances in Systems and Information Technology, Bangkok, Thailand , November 22–23, 2007.
 5. Le Viet Tien and Thavatchai Tayjasanant, “Analytical Approach for Stochastic Estimation of Voltage Sags in Power Systems”, The fifth International Conference in Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technoly (ECTI Con2008), May 14-17, 2008, Krabi, Thailand.
 6. Le Viet Tien, Akihiko Yokoyama , and Thavatchai Tayjasanant, "Impacts of Voltage Sags and Protection Coordination on Sensitive Equipment in Distribution System", IEEJ Annual National Conference, Hokkaido, Japan, March 2009.
 7. Le Viet Tien, Akihiko Yokoyama, Thavatchai Tayjasanant, and Bundhit Eua-Arporn, "Impacts of Voltage Sags and Protection Coordination on Sensitive Equipment in Distribution System", The International Conference on Electrical Engineering 2009 (ICEE2009), Shenyang, China, July 5-9, 2009.
 8. Le Viet Tien, Thavatchai Tayjasanant, Akihiko Yokoyama, and Bundhit Eua-Arporn, "Impacts of Voltage Sags and Protection Coordination on Sensitive Equipment in Distribution System", The 2009 ASEAN Symposium on Power and Energy Systems (EEE.RC.ASPES 2009), Hua Hin, Thailand, September 28-29, 2009.
 9. Le Viet Tien, Thavatchai Tayjasanant, Akihiko Yokoyama, and Bundhit Eua-Arporn,  “Impacts of Voltage Sags and Protection Coordination on Sensitive Equipment in Distribution Systems”, IEEJ Transactions on Power System, Vol. 130, No. 7, Japan, 2010.
 10. Le Viet Tien, “Analysis of Impacts of Voltage Sags and Protection Coordination on Sensitive Equipment in Distribution Systems”, Journal of Science & Technology, Technical Universities, no. 78, Vietnam, 2010.
 11. Le Viet Tien and Thavatchai Tayjasanant, “Analysis Sag Index Using Stochastic Method with Considering Protection Consideration and Sensitive Equipment”, ECTI 2011, Thailand, March, 2011.

Các sách đã xuất bản

       Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

1.               Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Đề tài: Bù tối ưu công suất phản kháng trong lưới phân phối

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

        Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Đang cần NCS/Cao học làm về đề tài:

1.               Nghiên cứu ứng dụng đồng hồ đo điện thông minh (Smart-meter) trong lưới phân phối.

2.               Ảnh hưởng của PV đến lưới phân phối điện.

3.               Đánh giá ảnh hưởng đến các chỉ tiêu đánh giá chất lượng điện năng

4.               Ảnh hưởng của sụt giảm điện áp ngắn hạn trong lưới phân phối.

 

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 4 5 8 3 1
Đang online: 152
Hôm nay: 5603
Trong tuần: 26144
Trong tháng: 166589