Trung tâm Đảm bảo chất lượng

 

TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG – ĐHBK HÀ NỘI

 

Văn phòng: C2-102
Điện thoại: (04).3868 0627/ Fax: (04).3623 0930
Email: cequa@mail.hut.edu.vn hoặc dbcl@mail.hut.edu.vn
Website: http://cequa.hut.edu.vn

I - GIỚI THIỆU CHUNG

Trong sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo chung của cả nước, giáo dục và đào tạo đại học đóng vai trò hết sức quan trọng đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng,  bảo vệ và phát triển đất nước. Trường ĐHBK Hà Nội với truyền thống hơn 50 năm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao cho đất nước, luôn được xã hội cũng như các trường đại học trong cùng lĩnh vực đánh giá cao về chất lượng đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Trong lich sử phát triển của mình, Trường ĐHBK Hà Nội luôn nằm trong nhóm các trường đại học công nghệ có uy tín hàng đầu của Việt nam.
Trong bối cảnh hiện tại, sự hình thành và phát triển của nhiều loại hình đào tạo đại học và cao đẳng trong cả nước, đã tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt giữa các trường đại học và đặt ra cho các trường một nhiệm vụ, một thách thức lớn về sự đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đại học.  Nhận thức sâu sắc vấn đề này, đồng thời cũng là chủ trương của Bộ GD-ĐT về việc triển khai công tác  kiểm định chất lượng các trường đại học, Ban Giám hiệu trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã ký quyết định số 1578-QĐ-ĐHBK-TCCB vào tháng 10/2008 về việc thành lập Trung tâm Đảm bảo chất lượng (Tên tiếng Anh: Center for Quality Assurance – CEQUA) để thực hiện các mục tiêu đảm bảo chất lượng giáo dục và nghiên cứu khoa học của nhà Trường trong giai đoạn mới.

II - CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

   Trung tâm được thành lập với chức năng quan trọng là Xây dựng và triển khai quy trình đảm bảo chất lượng thường xuyên và toàn diện trong Nhà trường dựa trên các mảng hoạt động chính là Xây dựng các quy trình đảm bảo chất lượng trong Nhà trường, Xây dựng kế hoạch tham gia dự án đảm bảo chất lượng,Thanh tra giáo dục.

Các nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Đảm bảo chất lượng trong từng mảng hoạt động cụ thể bao gồm:

 • Xây dựng các Quy trinh đảm bảo chất lượng trong Nhà trường:
  • TT ĐBCL phải là bộ phận thường trực tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo trường trong việc triển khai và giám sát các quy trình đảm bảo chất lượng trong Nhà trường.
  • Nghiên cứu các chuẩn đánh giá chất lượng trong khu vực và quốc tế, từ đó từng bước xây dựng và hoàn thiện Bộ tiêu chuẩn đánh giá áp dụng cho các quy trình đảm bảo chất lượng của Nhà trường. Các quy trình đảm bảo chất lượng của Nhà trường sẽ được triển khai đồng bộ tới các đơn vị thông qua Mạng lưới Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance Network - QA network), với các thành viên là Lãnh đạo các đơn vị trong Trường.
  • Tư vấn cho Ban giám hiệu trong việc nâng cấp và hoàn thiện các Bộ tiêu chuẩn đánh giá của Nhà trường phù hợp với Bộ chuẩn kiểm định hoặc Chuẩn đánh giá ngoài của khu vực và quốc tế, từng bước đáp ứng được yêu cầu hội nhập, củng cố và nâng cao vị thế của Nhà trường.
  • Xây dựng quy trình đồng bộ trong quản lý và nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ cán bộ giảng dạy cũng như phục vụ giảng dạy, đặc biệt là cán bộ trẻ.
 • Xây dựng kế hoạch tham gia dự án đảm bảo chất lượng
  • Hoạt động của mảng này có mối quan hệ chặt chẽ với mảng thứ nhất nhằm hỗ trợ tối đa việc triển khai các quy trình đảm bảo chất lượng trong Nhà trường.
  • Xúc tiến và tìm kiếm và tham gia triển khai các dự án nhằm nâng cao năng lực của Nhà trường trong các hoạt động đảm bảo chất lượng, thông qua việc gia nhập vào Mạng lưới đảm bảo chất lượng của các trường đại học trong nước, của khu vực và quốc tế.
  • Chuẩn hóa các biểu mẫu trong quản lý chất lượng và xây dựng hệ thống thông tin quản lý giáo dục nhằm mục đích nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả.
  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các dịch vụ hỗ trợ hoạt động của Trung tâm cũng như của Nhà trường.
 • Thanh tra giáo dục
  • Thanh tra công tác tuyển sinh đại học, sau đại học, cao đẳng, tại chức và các loại hình đào tạo khác.
  • Kiểm tra việc thực hiện quy chế thi cuối kỳ, cuối khóa; kiểm tra chất lượng giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên.
  • Tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất của Bộ GD và ĐT giao phó, như Thanh tra ủy quyền, đồng thời đảm nhận xử lý mảng công việc giải quyết khiếu nại - tố cáo liên quan tới lĩnh vực đào tạo của Nhà trường.
  • Triển khai các lớp tư vấn nghiệp vụ sư phạm nâng cao năng lực sư phạm cũng như chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giảng dạy và phục vụ giảng dạy của Nhà trường.
  • Xây dựng và triển khai quy trình giảng hết tập sự cho cán bộ giảng dạy.

III - CƠ CẤU TỔ CHỨC

Giám đốc:

 

TS. Nguyễn Tiến Dũng

dungnt-fet@mail.hut.edu.vn
(04) 3623 0930

Phụ trách chung

Phó Giám đốc:

 

 

TS. Đinh Văn Hải

haidv@mail.hut.edu.vn
(04) 3623 0930

Phụ trách Nhóm Xây dựng quy trình ĐBCL bên trong Nhà trường

Phó Giám đốc:

 

 

TS. Hoàng Mạnh Thắng

hmt@mail.hut.edu.vn

(04) 3623 0930

Phụ trách Nhóm Xây dựng kế hoach tham gia Dự án ĐBCL

Phó Giám đốc:

 

Th.S Trần Thị Thu Hà

ttha-cequa@mail.hut.edu.vn

(04) 3868 0627

Phụ trách Nhóm Thanh tra Giáo dục

   

Đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ hợp đồng và cộng tác viên: